Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Yücel
dc.contributor.authorAltınkurt, Yahya
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:13Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-5600
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMk56RTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1006
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Kütahya il merkezindeki iki endüstri meslek liselerinde görev yapan 200 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma evrenin %51’inden kullanılabilir veriler elde edilmiştir. Öğretmenlerin, okul kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde aritmetik ortalamalardan yararlanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin; hizmet süresi ve cinsiyet bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlemesini amacıyla ikili küme karşılaştırmalarında “Bağımsız Gruplar Arası T Testi”, ikiden fazla küme karşılaştırılmasında ise “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” istatistik tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, okul kültürü birçok boyutta “vasat” düzeyde bulunmuştur. Öğretmen görüşleri, hizmet süresi boyutuna göre bazı boyutlarda farklılık göstermekte, cinsiyet boyutuna göre farklılık göstermemektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the opinions of vocational high schools teachers on school culture. The research was conducted by the use of survey method. 200 teachers among two different state vocational high schools in Kütahya were the sample group of the study. 51 percent of the gathered data was used in the analysis. The technique of means was used to analyse the data to determine the opinions of teachers. “Independent Sample T Test” and “One-Way ANOVA” were used in order to determine the statistical differences between the ideas of teachers according to independent variables such as experience and sex. The results revealed that, generally “middling level” successful in school culture. The opinions of teachers show a difference with respect to the independent variables such as experience; but it shows no difference with respect to the sex variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectOkul Kültürüen_us
dc.subjectÖrgüt Kültürüen_us
dc.subjectKültüren_us
dc.titleEndüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternativeOpinions of vocational high school teachers on school cultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue187en_US
dc.identifier.startpage372en_US
dc.identifier.endpage390en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record