Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKürşad Yılmaz
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:14Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-2899
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRMU9EY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1014
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin sahip oldukları mizah tarzlarını belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemi Kütahya’daki okullarda görev yapan 148 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Mizah Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin, katılımcı, kendini geliştirici, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah olmak üzere dört alt ölçeği vardır. Araştırmada betimsel istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin mizah tarzı katılımcı mizah tarzına daha yakındır. Okul yöneticilerinin katılımcı mizah tarzı kıdeme, hobilere ve mizah dergisi okuma durumuna; kendini geliştirici mizah tarzı yaşa ve hobilere; saldırgan mizah tarzı okuldaki öğretmen sayısına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Okul yöneticilerinin katılımcı mizah tarzına sahip olması, yöneticiler ile öğretmenler arasındaki ilişkiye olumlu katkı yapabilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine humor styles of school administrators. This is a descriptive survey. The data were gathered by using Humor Style Questionnaire. The sample of the research consists of 148 school administrators. Humor Style Questionnaire composed of four sub-dimensions (self-enhancing, affiliative, aggressive, and self-defeating humor). Data were analyzed by utilizing descriptive statistics, t-tests and variance analyses. According to the results, it was determined that school administrators had an affiliative humor style. Affiliative humor style of school administrators significantly varies according to seniority, hobbies and reading comics; self-enhancing humor style according to age and hobbies; and aggressive humor style according to the number of teachers at school. School administrators have an affiliative humor styles can make a positive contribution to the relationship between school administrators and teachers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOkul yöneticilerinin mizah tarzlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn analysis of humor styles of school administratorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record