Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Günay
dc.contributor.authorÖzdilek, Çetin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:27Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMk16azBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1074
dc.description.abstractÇalışma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan ve aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve spor beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemek, öğrendikleri bilgileri sportif yaşamlarında ne derece uygulayabildiklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, 180 öğrenci (150 erkek, 30 kız) katılmıştır. Öğrencilere beslenme bilgi ve alışkanlıklarını saptamak amacıyla anket uygulanmıştır. Çalışma sonunda, aktif spor yapan erkek öğrencilerin %72 (108)’si, kız öğrencilerin %90 (27)’ı spor beslenmesi konusunda bilgi sahibi olduklarını söylemelerine rağmen günlük yaşamlarında beslenmelerine tam anlamıyla dikkat edemeyen erkeklerin oranı %58.7 (88), kızların oranı ise %70 (21) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin spor beslenmesine yönelik bilgileri ile beslenmelerine dikkat etme durumları arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunda antrenman ve müsabaka dönemlerindeki beslenme uygulamalarının eksik ve hatalı olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study, intends to determine, the nutrition habits of the students who do active sports at Kutahya Dumlupinar University Physical Education and Sports College,and whether they have enough information about sports nutrition, and how they use the information that they learn at their daily life. This study involved 180 students (150 male and 30 female ). A questionnaire was done to determine the students&amp;#8217; nutrition knowledge and their nutrition habits The results of the study show that, 72% (108) of males and 90% (27) of females reported they had sufficient knowledge on sports nutrition. However 58.7% (88) males and 70% (21) of females reported that they do not pay attention to their nutrition at daily life. The correlation between the students&amp;#8217; knowledge about sports nutrition and carefull nutrition plans of students weren&amp;#8217;t found significant at p&amp;#61500;0.05 level. It was found that the majority of participants had inadequate diets during training sessions and competition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectBeslenme Alışkanlıklarıen_us
dc.subjectAktif Spor Yapan Öğrencien_us
dc.titleDumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan ve aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarıen_US
dc.title.alternativeNutrition habits of the students who do active sports at Kutahya Dumlupinar University Physical Education and Sports Collegeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage124en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record