Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlparslan Ünveren
dc.contributor.authorŞebnem Cengiz Şarvan
dc.contributor.authorMihri Barış Karavelioğlu
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:43Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1307-6477
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE9URXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1144
dc.description.abstractBu çalışmada; 12 haftalık düzenli temel yüzme antrenmanlarının 8-10 yaş erkek çocuklarında bazı antropometrik ölçümler ve el pençe kuvvetlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 8-10 yaşlarında 96 erkek çocuk katıldı. Çocuklardan 48’i kontrol grubunu, 48’i da deney grubunu oluşturmuştur. Deney grubunda yer alan 48 çocuktan 12 hafta devam edecek olan temel yüzme antrenmanlarına başlanmadan önce ön test, antrenmanlar bitiminde ise son test ölçümleri alınmıştır. Kontrol grubunda yer alan 48 çocuktan ise deney grubuyla eş zamanlı ön test ve son test ölçümleri alınmış bu gruptaki çocuklara herhangi bir antrenman yaptırılmamıştır. Deney grubuna 12 hafta süreyle haftada üç gün ve günde 60 dakika olmak üzere tam dinlenme ilkesine uygun şekilde temel yüzme antrenmanları yaptırılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve tabloların oluşturulması amacıyla SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.00 paket programı kullanılmıştır. Tüm değişkenler ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. Sürekli değişkenler için öncelikle parametrik test koşulları test edilmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi sürekli değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğini göstermek için kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında ilk ve son test skorlarını karşılaştırmak için eşleştirilmiş örneklem T testi (Paired Sample T Test) kullanılmıştır. Tüm analizler için çift yönlü p değeri <0.05 olarak düşünülmüştür Sonuç olarak düzenli yapılan yüzme antrenmanı sonrasında çocukların antropometrik ölçümleri ve el kavrama kuvvetleri arasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştıren_US
dc.description.abstractThis study aims to examine the effect of 12-week regular basic swimming trainings on anthropometric measurements and handgrip strength of children aged 8-10. 96 male children attended the research. 48 of the children formed the control group and 48 of them formed the experimental group. Pretest measurements of 48 children in the experimental group were made before basic swimming trainings that would last for 12 weeks and posttest measurements were made after trainings. The same measurements were taken from the other 48 children in the control group, yet any training was not applied to them. Basic swimming education was given in line with complete recovery principle to the experimental group for 12 weeks-three days a week and 60 minutes a day. The statistical analyses were performed using the Statistical Package for the Social Sciences version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). All variables were presented as means and standard deviation. For the continuous variables, first of all, parametric test conditions were tested. Kolmogorov-Smirnov test was used to see whether the continuous variables were normally distributed. Paired Sample T Test were used to compare pre-test and post-test score in treatment and control groups. A two-sided p value &lt; 0.05 was considered significant for all analyses. As a result, there are significant differences found between anthropometric measurements and grip strength of the children after the swimming training.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.titleTHE EFFECT OF REGULAR SWIMMING EDUCATION ON CHILDREN'S SOME ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND HANDGRIP STRENGTHen_US
dc.title.alternativeDÜZENLİ YÜZME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BAZI ANTROPOMETRİK PARAMETRELER VE EL KAVRAMA KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNiğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage242en_US
dc.identifier.endpage247en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record