Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKürşad Yılmaz
dc.contributor.authorYahya Altınkurt
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:47Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRd01UTTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1162
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, okul yöneticilerin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Kütahya il merkezindeki ortaöğretim okullarında görev yapan 249 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, İş Doyumu Ölçeği (Hackman ve Oldham, 1975) ve Yöneticilerin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynakları Ölçeği (Zafer, 2008) ile toplanmıştır. Yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının öğretmenlerin iş doyumlarını anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek için Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin kullandıkları güç kaynakları, iş doyumunun yaklaşık üçte birini açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre, sadece ödül gücünün öğretmenlerin iş doyumunun yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study was to determine relationship between school administrators’ organizational power sources and teachers’ job satisfaction. The sample of the study, which employed a survey research method, consisted of 249 teachers from high schools in Kütahya. Data was gathered by Job Satisfaction Scale (Hackman and Oldham, 1975) and School Administrators’ Organizational Power Sources Scale (Zafer, 2008). Multivariate Regression Analysis was used to determine whether school administrators’ power sources significantly predicted teachers’ job satisfaction. According to the obtained findings, the school administrators’ organizational power sources explained nearly one thirds of total variance of the teachers’ job satisfaction. According to t-test results of significance levels of regression coefficients, only reward power was a predictor of teachers’ job satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOkul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between school administrators’ power sources and teachers’ job satisfactionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage385en_US
dc.identifier.endpage402en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record