Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHalil Kunt
dc.contributor.authorGürkan Geçgel
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:27:53Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:27:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNU9UYzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1183
dc.description.abstractBu çalışmada, öğretmen adaylarının ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 243 öğrenci oluşturmuştur. Genel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılardan Kunt, (2013) tarafından geliştirilen "Ağaç ve Çevre Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Tutum ölçeğinin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri için; tanımlayıcı istatistiksel metotların (aritmetik ortalama, ? standart sapma, frekans, yüzdelik) yanı sıra independent samples T-test, one-way anova LSD test ve çapraz tablo (cross-table) kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğrencilerin cinsiyete, doğup-büyüdükleri yere, öğrenim gördükleri bölüme ve yaşadıkları bölgelere bağlı olarak ağaç ve çevre tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür. Ancak anne ve baba öğrenim durumları ile anne ve baba meslek durumlarına bağlı olarak ağaç ve çevre tutumları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Yaşadıkları bölgelere göre orman yararını ne üzerine gördükleri karşılaştırıldığında; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan öğrenciler orman yararının iklim üzerine, diğer bölgelerde yaşayan öğrenciler ise orman yararının insan yaşamı üzerine olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenim gördükleri bölümlere göre orman yararını ne üzerine gördükleri karşılaştırıldığında ise bölümler arası fark görülmemiş tüm bölümlerde öğrencilerin büyük çoğunluğu orman yararının insan yaşamı üzerine olduğunu belirtmişlerdir. Orman yararını ekonomi üzerine gören katılımcıya ise rastlanmamıştır. Bu araştırmada, çevre sorunlarının yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde eğitim fakültesi öğrencilerinin ağaç ve çevreye yönelik tutum puanlarının oldukça yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThis study aims to analyze prospective teachers’ attitudes towards trees and environment. Target population of the study is composed of 243 students who attending Dumlupinar University, faculty of Education. Though general screening methods are used in this study, it is demanded from the researchers to collect data by using Attitudes towards Tree and Environment Scale developed by Kunt (2013). Cronbach's alpha coefficient of reliability of the Attitudes Scale was found to be 0.94. For statistical analysis of the collected data, descriptive statistical methods (mean, ? standard deviation, frequency, percentage) as well as independent samples T-test, one-way ANOVA and LSD test cross-table are used. As a result of the analyses, it is found that while the attitudes of students’ towards tree and nature show a statistically significant difference according to gender, geographical location, and the field of study. However there is not a significant difference between educational level and occupational status of the students’ parents and their attitude towards tree and nature. When their views on the benefits of forests are compared; though the students from Eastern and Southeastern Anatolia regions find forest beneficial for the climate, the students from the other regions considers the forest beneficial for human life. This result may either appear because of none of the participants’ families are bound forest for the source of income or they view the effect of forest on the economy is less important. As a result of this study, it is found that in our country in which a lot of environmental problems take place, the students of the Faculty of Education have high levels of attitudes towards trees and environmenten_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÖĞRETMEN ADAYLARININ AĞAÇ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeAN ANALYSIS OF POSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TREES AND ENVIRONMENTen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage793en_US
dc.identifier.endpage807en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record