Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBenuğur, Şirin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:28:09Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:28:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2146-5886
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNU5UWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1244
dc.description.abstractYazının bir tasarım elemanına dönüştürülerek kullanılması tipografi olarak tanımlanabilir. Tipografinin, bir tasarım elemanı olarak görsel iletişimi sağlaması, yaşamın her alanında var olmasına yol açmıştır. Kent yaşamında da tabelalar, yön ve yer bildiren işaret levhaları, posterler ve hatta duvar yazıları olarak karşımıza çıkan yazı uygulamaları; görsel iletişim dilini sağlamanın yanı sıra kent estetiğine olumlu ya da olumsuz etkide bulunmaktadır. Günümüzde estetik yalnızca sanatla ilişkilendirilen bir kavram olmaktan çok, insan yaşamının her alanında varlığına gereksinim duyulan ve sorgulanan bir nitelik haline gelmiştir. Birey, yaşamını sürdürdüğü fiziksel çevre ve bu çevrede yer alan doğal, yapay, kültürel, tarihi, sosyal ve görsel öğelerle sürekli etkileşim içerisindedir. Bu bakımdan kent yaşamında önemli bir yeri olan tipografinin yer aldığı tüm uygulamaların da estetik ve işlevsel bakımdan doğru çözümlenmesi ve kent estiğine katkı sağlayacak biçimde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, tipografinin çeşitli boyutlarla kent estetiğindeki yeri ve önemine dikkat çekilmesi amaçlanmaktır.en_US
dc.description.abstractTypography is defined as the usage of the writing as a design element. Typography provides a visual communication and therefore it exisits in every part of our life. In city life signboards, direction and position boards, posters and even wall writings are the writing applications. They both ensure the language of visual communication and effect the city aesthetic. Person is in interaction with the physical environment and the natural, artificial, cultural, historical, social and visiual items in this environment. Therefore, all the applications in which thypography exists should be analysed correctly in terms of aesthetic and functional issues and designed as an enhancement for the city aesthetic. This study is aimed to highlight the position and importance of typography in city aethetic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTipografien_us
dc.subjectYazıen_us
dc.subjectKent Estetiğien_us
dc.subjectGörsel Kirliliken_us
dc.titleBir kentin tipografisien_US
dc.title.alternativeTypography of a cityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIIB International Refereed Academic Social Sciences Journalen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage184en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record