Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYurdakul, Müberra
dc.contributor.authorYıldırım, Esra
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:30:59Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:30:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM016UTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1392
dc.description.abstractGünümüz yoğun rekabet ortamı ve değişen koşullarında işletmelerin bulundukları pazar ve pazarlama koşulları, rekabet stratejileri, tüketici davranışları ve rakipleri değişim göstermektedir. Sürekli değişen iç ve dış çevre durumlarına göre işletmelerin kendilerine en uygun olacak şekilde geliştirdikleri pazarlama stratejisi, pazarlama hedeflerine ulaşmalarını sağlayan genel ilkeler olarak tanımlanabilmektedir. Otel işletmeleri de değişen ve gelişen pazarlama ortamına uyum sağlama yolunda çeşitli pazarlama stratejilerini uygulayan, turizm sektöründe önemli yeri olan hizmet işletmeleridir. Bu çalışmada Kütahya’da faaliyet gösteren termal otellerin pazarlama stratejilerinin belirlenmesine yönelik bir model geliştirmek amaçlanmaktadır. Çok kriterli karar verme problemi olarak tanımlanan pazarlama stratejisinin seçilmesi probleminin çözümünde Yöneylem Araştırması yöntemlerinden biri olan Analitik Ağ Süreci’nden faydalanılmıştır. Analitik Ağ Süreci yöntemi yardımıyla karar vericilerin subjektif yargıları seçim sürecine dahil edilmiş, termal otellerin kullanabilecekleri alternatif pazarlama stratejileri, bu stratejileri etkileyen kriterler ve aralarındaki ilişkilere dayanan bir ağ yapısı oluşturularak değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre en önemli pazarlama stratejisi farklılaşma stratejisi olarak elde edilmiştir. Bu çalışma ile termal otel yöneticileri veya karar vericileri için belirli ve sınırlı pazarlama kaynaklarının değerlendirilerek rekabet avantajı sağlama yolunda uygun pazarlama stratejilerinin belirlenmesi için rehber olabilecek pratik bir karar verme çatısı sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractMarkets and marketing conditions, competitive strategies, consumer behaviour and competitors are on an increase in today’s business world. Marketing strategy which companies develop according to ever- changing internal and external environmental factors can be defined as the general principles that make them accomplish their objectives. Hotel companies are one of those companies implementing various kinds of marketing strategies and having a significant role in toruism industry. In this study it is aimed to develope a model to identify marketing strategies of thermal hotels operating in Kütahya. In order to identify the marketing strategy as a multi-criteria decision-making problem, Analytic Network Process which is one of Operational Research methods has been used. Decision-makers’ subjective judgments have been included in the selection process with the help of Analytic Network Process method and some evaluations have been made by forming a network based on alternative marketing strategies that thermal hotels can implement, factors affecting these strategies and relationships between them. According to the results of analysis, differentiation strategy has been identified as the most significant marketing strategy. This study provides decision makers in thermal hotels with a practical decision-making framework to identify the most appropriate marketing strategy that will yield a competitive advantage using limited resources in marketing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPazarlama Stratejisien_us
dc.subjectAnalitik Ağ Sürecien_us
dc.subjectTermal Otel İşletmelerien_us
dc.titleAnalitik ağ süreci yöntemi ile en uygun pazarlama stratejisinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeIdentifying the optimum marketing strategy by analytic network processen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.issue2014en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.identifier.endpage225en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record