Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeyfettin Ünal
dc.contributor.authorAdem Fidan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:03Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjeU5EQTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1451
dc.description.abstractTürkiye için ekonomik oldu ğ u kadar sosyal boyutlarıyla da önemli bir konu olan tarım kesimine yönelik, sa ğlıklı bir destekleme programı halen ülkemizin kendi inisiyatifiyle uygulanmamaktadır. Çalışmanın amacı AB fonları ile sağ lanan tarımsal desteklemelerin etkinliğ ini incelemektir. Bir AB fonu olan IPARD’ın Türkiye’de uygulanmasının ardından ekonomiye ve Türkiye tarımına etkisi Kütahya örneğ inde ele alınarak, bu tür programların geleneksel tarım desteklemelerine kıyasla etkinliğ i araş tırılmaktadır. Tarımsal destekleme konusu; süt sığ ırcılığ ı, et tavu ğ u ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğ ine olan etkilerinin yanında, tarımsal e ğ itime olan katkısı boyutlarında ele alınmaktadır. Çalış ma sonucunda, IPARD uygulamasının incelenen destekleme ba şlıklarında baş arılı çıktılar ürettiğ ine dair bulgulara ula şılmıştır. Buradan hareketle, tarımsal desteklemelerin do ğ ru ş ekilde uygulanması halinde ülkemiz tarımındaki yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirebilece ğ i söylenebilir. Çalışma, ülkemiz için hayati bir öneme sahip olan tarım alanında, yapısal dönü ş ümün gerçekleş tirilmesi sürecine ilişkin olarak, tarımsal desteklemeler boyutunda katkı sa ğ layabilecek sonuçlar içermektedir.en_US
dc.description.abstractDespite the fact that agriculture is an important matter for Turkey both socially and economically, the country is still lacking to take an initiative in implementing an appropriate incentive program for agricultural sector. This study intends to investigate the efficiency of agricultural subsidies provided by the EU funds. As an EU support fund, IPARD’s effects on Turkey’s agriculture and economy are evaluated on the sample of Kütahya province. The study also provides comparisons of these effects with the results of conventional subsidy programs, having been implemented so far in Turkey. The subjects of subsidies are examined from three aspects, which are namely dairy cattle breeding, broiler breeding and, medicinal and aromatic herb plantation. Moreover, the impacts of incentives on agricultural education are also evaluated. The results of the study reveal that IPARD program may be regarded as succesful with respect to its outcomes produced in the examined subject matters. This, in turn, suggests that it may be highly possible to reach long term solutions for structural problems of agriculture provided that subsidies are implemented appropriately. Agriculture is a crucial issue for Turkey and during this highly needed transformation process of Turkey’s agriculture, the study is considered to make valuable contributions to the issue from subsidies point of view.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTarımsal destek uygulamaları: IPARD desteklerin in Kütahya tarımına etkisien_US
dc.title.alternativeAgricultural subsidies: the impact of IPARD incentives on Kütahya’s agricultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issue2014-1en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record