Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHakan Sarıçam
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:05Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNeE1qTXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1468
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Akın (2007) tarafından geliştirilen Akademik Kontrol Odağı Ölçeğinin (AKOÖ) ergen formunu oluşturmak ve formun psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 587 (301+286) ergen öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada benzer ölçek geçerliği çalışması için Kontrol Odağı Ölçeği, Öğrenci Sorumluluk Ölçeği ve Motivasyonel Kararlılık Ölçeği kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucu KMO örneklem uygunluk katsayısı .72, Barlett testi ?2 değeri 561.619 (p< .001, sd = 136) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 17 maddenin iki boyutta uyum verdiği görülmüştür (?2 = 697.06, sd = 392, RMSEA = .059, GFI = .94, CFI = .93, AGFI = .92 ve SRMR = .047). Ölçeğin faktör yükleri .32 ile .88 arasında sıralanmakta olup; Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı iç akademik kontrol odağı alt ölçeği için .71,5; dış akademik kontrol odağı alt ölçeği için .81 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında iç akademik kontrol odağı ile iç kontrol odağı, öğrenci sorumluluğu ve motivasyonel kararlılık arasında sırasıyla (r = .72, .54, .51) pozitif; dış akademik kontrol odağı ile dış kontrol odağı, öğrenci sorumluluğu ve motivasyonel kararlılık arasında sırasıyla (r = .69, -.43, -.53) negatif ilişkiler olduğu görülmüştür. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin iç akademik kontrol odağı için. 81; dış akademik kontrol odağı için. 79 olarak bulunmuş; ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının. 41 ile .81 arasında sıralandığı görülmüştür. Analizler, AKOÖ' nün ergen formunun yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştiren_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine the psychometric properties of the Academic Locus of Control Scale (Akın, 2007) in adolescence. The research was conducted with 587 (301 + 286) adolescents in total. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) of sampling adequacy was calculated as .72 and a significant result was found on Bartlett’s test of Sphericity ?2 = 561.619 (p< .001, df = 136). Results confirmatory factor analyses demonstrated that 17 items yielded two factors as original form and that the two-dimensional model was appropriate (?² = 697.06, df =392, RMSEA= .059, GFI = .94, CFI = .93, AGFI = .92 and SRMR = .047). Factor loadings ranged from .32 to .88. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .71,5 for internal academic locus of control sub-scale, .81 for external academic locus of control sub-scale. In the concurrent validity significant relationships were found between academic locus of control, locus of control, student responsibility, and student responsibility. Test-retest reliability coefficient was as .81 for internal academic locus of control and .79 for external academic locus of control. Corrected item-total correlations ranged from .41 to .81. Overall results demonstrated that the Academic Locus of Control Scale can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of education with adolescentsen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titlePsychometric Properties of the Academic Locus of Control ScaleAdolescent Formen_US
dc.title.alternativeAkademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formunun Psikometrik Özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1136en_US
dc.identifier.endpage1144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record