Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBağcıoğlu, Erman
dc.contributor.authorBahçeci, Bülent
dc.contributor.authorÖztürk, Ahmet
dc.contributor.authorDeveci, Erdem
dc.contributor.authorŞaşmaz, Sezai
dc.contributor.authorKaraaslan, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:11Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1019-214X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMU1UY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1526
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada akne hastalarının depresyon ve anksiyete düzeyleri, problem çözme, kontrol odağı, öfke eğilimi, yaşam kalitesi düzeyleri ve bunların aknenin klinik özellikleriyle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza akne vulgaris tanısı konmuş 52 kişi ile 46 sağlıklı kontrol dahil edildi. Bütün hastalar, dermatolog tarafından akne şiddetine göre derecelendirildi. Katılımcılara Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) ve Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS) psikiyatrist (BE) tarafından uygulandı. Kısa Semptom Envanteri (KSE), Problem Çözme Envanteri (PÇE), Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SOOTO) ve Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ve SF-36 (Yaşam Kalitesi Kısa Form) uygulandı. Bulgular: Akne hastalarının depresyon ve anksiyete skorları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Kısa semptom envanterinde akne hastalarının anksiyete bozukluğu, depresyon, kişiler arası duyarlılık ve paranoid düşünce skorları kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. SF-36 ölçeğine göre de fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık ve mental sağlık skorları akne hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları akne vulgarisin depresyon ve anksiyete gibi bazı psikiyatrik problemlere yol açtığı ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilediği yönündeki önceki bulguları desteklemektedir. (Türk­derm 2014; 48: 177-81)en_US
dc.description.abstractBackground and Design: In this study, we evaluated anxiety and depression levels, levels of problem solving, focus of control, tendency to anger and quality of life in patients with acne as well as the association between those parameters and the clinical features of acne. Materials and Methods: Fifty-two patients with mild to severe acne vulgaris and 46 healthy controls were enrolled. Acne severity was graded in all patients by a dermatologist. The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), Brief Symptom Inventory (BSI), Problem Solving Inventory (PSI), The State-Trait Anger Scale (STAS), Rotter’s Internal-External Focus of Control Scale (RIELCS) and the Short Form 36-Item Health Survey (SF-36) were applied to all participants. Results: In our study, we found out that anxiety and depression scores were significantly higher in patients with acne vulgaris than in controls. In BSI, anxiety disorders, depression, interpersonal sensitivity, and paranoid thoughts scores were significantly higher in patients with acne than in controls. According to SF-36, physical role difficulty, general health and mental health scores were significantly lower in patients with acne. Conclusion: The results of our study support the previous findings suggesting that acne vulgaris leads to various psychiatric problems, such as depression and anxiety and, adversely affects quality of life of patients. (Turkderm 2014; 48: 177-81)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.titleAkne hastalarında yaşam kalitesi, problem çözme, kontrol odağı ve öfke eğilimien_US
dc.title.alternativeQuality oflife, problem solving, focus of control and angertendencyinthe patients with acneen_US
dc.typearticleen_US
dcterms.subjectAkne Vulgarisen_us
dcterms.subjectDepresyonen_us
dcterms.subjectAnksiyeteen_us
dcterms.subjectYaşam Kalitesien_us
dc.relation.journalTürkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivien_US
dc.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record