Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSuna Kucur Kabıl
dc.contributor.authorCüneyt Kucur
dc.contributor.authorAli Seven
dc.contributor.authorBeril Yüksel
dc.contributor.authorİlay Gözükara
dc.contributor.authorMurat Polat
dc.contributor.authorİsa Özbay
dc.contributor.authorFatih Şahbaz
dc.contributor.authorNadi Keskin
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:14Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-5512
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnME1UQXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1549
dc.description.abstractGiriş: Obstruktif uyku apnesinin (OUA) klasik semptomları horlama, apne atakları ve gün boyu uyku halidir. Gebelerde horlama sıklığının daha fazla olduğunu bildiren yayınlar mevcut olmakla birlikte ülkemizde bu konuyu irdeleyen çok araştırma bulunmamaktadır. Çalışmamızda, sağlıklı gebelerde farklı trimesterlerde OUA semptomlarının sıklığını, habituel horlama ile risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Gebelerde uyku bozukluklarını ve apne prevalansını ortaya koymak amacıyla hazırlamış olduğumuz ve gebeliğe ait bilgilerin, demografik verilerin, eşlik eden hastalıkların ve OUA semptomlarının sorgulandığı anket formları dolduruldu. Anket formları yüzyüze görüşme tekniği ile dolduruldu. OUA sorgulanması amacıyla literaturede en sık tercih edilen Berlin uyku anketi ve Epworth uykululuk skalası kullanıldı. Her trimesterden 100 gebe çalışmaya dahil edildi. Orta ve ağır apnesi olduğunu düşündüğümüz gebeler bilgilendirilerek polisomnografi önerildi. İstatistiksel analiz için SPSS 19.0 programı kullanıldı. Gruplar arasındaki farkların analizleri için Ki-kare, Fischer’s Exact test, t-test kullanıldı. Ortalamalar ortalama ± standart sapma olarak verildi. Sonuçlardan p<0.05 olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 300 gebeden 266 tanesi formları eksiksiz olarak tamamlayarak araştırmaya dahil edildi. Bu gebelerin; 89’u (%33.5) 1. trimester, 82’si (%30.8) 2. trimester ve 95’i (%35.7) 3. trimester idi. Gebelerin yaşları 16-42 (27.1±5.1) yaşları arasındaydı. Formları dolduran 266 gebenin 44’ünde (%16.5) horlama ve gündüz uyku hali bulguları mevcuttu. Bunların; 11’i (%25) 1 trimester, 13’u (%29.5) 2.trimester ve 20’si (%45.5) 3.trimester gebelerdi. Üçüncü trimester ile 1.ve 2. trimester arasında gözlenen horlama oranlarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.017). Gündüz uykululuk hali üçüncü trimesterde daha sık görülmekle beraber bu fark istatistiksel anlamlılıkta değildi (p>0.05). Sonuç: Obstruktif uyku apne sendromu önemli obstetrik komplikasyonlara yol açabileceği için tüm gebeler OUA bulguları açısından sorgulanmalı ve gerekli görülen gebelerde polisomnografik inceleme önerilmelidir.en_US
dc.description.abstractAim: Snoring, apnea attacks and daytime sleepiness are classical symptoms of Obstructive sleep apnea (OSA). Although there are many reports regarding the prevalence of snoring during pregnancy in the literature, a few have been reported in our country. We aimed to determine the relation between OSA symptoms, habituel snoring and risk factors. Material and methods: Questionnaires regarding the prevalence of sleep disorders and apnea together with sociodemographic and clinical data of the participants were obtained. Berlin Questionnaire and Epworth sleepiness scale were used to assess OSA symptoms. A hundred pregnant women from each trimester were added to the study. SPSS 19.0 programme was used for statistical calculations. Chi-square, Fischer’s Exact test, t-test were used to analyse the difference between the groups. P values less than 0.05 were regarded to be significant. Results: Two hundred and sixty-six pregnant women out of 300 were thoroughly completed the questionnaires. Eighty nine (33.5%) was in first, 82 (30.8%) was in second, and 95 (35.7%) was in third trimester. Age of the participants was 16-42 (27.1&plusmn;5.1). We found snoring and daytime sleepiness in 16.5% of pregnants. There was statistically significant difference in snoring between third trimester and first two trimester (p:0.017). Although statistically insignificant, the prevalence of daytime sleepiness was higher in third trimester. Conclusion: OSA syndrome can lead to significant obstetric complications. OSA should be questioned in each pregnant and be consulted for polysomnography if indicated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleGebelikte Uyku Apne Sıklığının Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Sleep Apnea Prevalence During Pregnancyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage179en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record