Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Özge
dc.contributor.authorTunca, Nihal
dc.contributor.authorAlkın Şahin, Senar
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:17Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMU16a3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1578
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının belirlenmesi ve bu anlayışlarının çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan 154 öğretmen adayı oluşturmaktadır. "Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği" kullanılarak toplanan verilerin analizinde, betimsel istatistikler hesaplanmış, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenmede yapılandırmacı yaklaşımı benimsedikleri ve öğretme ve öğrenme anlayışlarının cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyi, öğrenim yaşantısı boyunca karşılaştığı öğretmenlerin hangi öğretme ve öğrenme yaklaşımını benimsediğine ilişkin görüş ve benimsenen eğitim felsefelerine göre farklılık gösterdiği belirtilmiştiren_US
dc.description.abstractThe purpose of the present study is to determine pre-service science teachers' conceptions of teaching and learning and compare them in relation to some variables. The study was designed in the survey model. The study group of the current research involved 154 pre-service science teachers from the Elementary Education Program at the Education Faculty of Dumlupınar University. In the analysis of the data collected through "Teaching and Learning Conceptions Questionnaire", descriptive statistics were calculated and Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H were employed. The results of the study revealed that the pre-service science teachers adopted constructivist approach in learning and teaching and the conceptions of learning and teaching vary significantly depending on gender, grade level attended and approaches and educational philosophies adopted by the teachers the students have met throughout their education livesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectÖğretme ve Öğrenme Anlayışlarıen_us
dc.subjectFen Bilgisi Eğitimien_us
dc.subjectÖğretmen Adaylarıen_us
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of pre-service science teachers' conceptions of teaching and learning ın relation to some variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1331en_US
dc.identifier.endpage1346en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record