Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİsmail Küçükaksoy
dc.contributor.authorİsmail Çifçi
dc.contributor.authorRabia İnci Özbek
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:18Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-5549
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMU1qWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1579
dc.description.abstractBu çalışma Türkiye ekonomisi için 2003:1Q ve 2015:Q1 çeyreklik veriler kullanılarak “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi”nin geçerliliği test etmeyi amaçlamaktadır. Hipotez, reel ihracattan reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) doğru nedensellik ilişkisi olduğunu iddia etmektedir. Çalışmada, Johansen koentegrasyon testi, Gregory-Hansen koentegrasyon testi, Toda-Yamamoto nedensellik testi, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS), “Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR)” ve “Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS)” kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: a) Değişkenler arasında, Johansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki yokken, Gregory-Hansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir; b) Toda-Yamamoto testine göre reel ihracat ile reel GSYİH arasında çift yönlü nedensellik vardır. Bu bulgu Türkiye için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini ispatlamaktadır; c) FMOLS, CCR, DOLS yöntemlerine göre, uzun dönemde reel ihracatta meydana gelen %1’lik bir artış reel GSYİH’yı sırasıyla %1.5195, %1.5552, %1.3171 oranlarında arttırmaktadır. Her üç yöntem de ihracata dayalı büyüme hipotezini Türkiye ekonomisi için ispatlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThis paper aims to investigate validity of “Export-led Growth Hypothesis” for Turkey using quarterly data in period from 2003:Q1 to 2015:Q1. Hypothesis argues that there is causality relationship from real export to real Gross Domestic Product (GDP). Johansen cointegration test, Gregory-Hansen cointegration test, Toda-Yamamoto causality test, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), Canonical cointegrating regression (CCR) and Dynamic ordinary least squares (DOLS) methods were used in this study. Findings can be summarized as follows: a) According to Johansen cointegration test there is no relationship among variables in the long-run whereas Gregory-Hansen cointegration test has determined relationship in the long-run; b) According to Toda-Yamamoto causality test there is bidirectional causality between real export and real GDP. This finding proves the validity of “Export-led Growth Hypothesis” for Turkey; c) According to FMOLS, CCR, DOLS methods a 1% increase in the real export increases the real GDP by 1.5195%, 1.5552%, 1.3171% respectively in the long-run. These methods prove the validity of “Export-led Growth Hypothesis” for Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleİhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeExport-led Growth Hypothesis: Turkey Applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage691en_US
dc.identifier.endpage720en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record