Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Seyfettin
dc.contributor.authorDüger, Yavuz Selim
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:19Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1306-2174
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjNU1qSTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1594
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, akademik personelin finansal davranış eğilimlerini ortaya koymak ve finansal davranış eğilimlerinin finansal gönenç haline etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda literatürdeki tartışmaları ve bulguları, ayrıca demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak hipotezler oluşturulmuştur. Çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla Dumlupınar Üniversitesi’nin bütün birimlerinde görev yapan akademik personele yönelik anket uygulanmış ve 246 akademik personelden oluşan bir örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, aritmetik ortalama, tekyönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi, t testi ve Pearson korelasyon analizi uygulanarak değerlendirilmiştir. Analizlerin sonucunda çalışmaya katılan akademik personelin finansal gönenç durumlarından sınırlı düzeyde memnun oldukları ve finansal davranış eğiliminin finansal gönenç hali üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims both to reveal the financial behavior of academics and also to investigate the impact of financial behavior on financial well-being. In this regard, hypotheses are established by taking into consideration both the demographic variables and also arguments and findings in the literature. In order to test the validity of the hypotheses, a questionnaire is carried out on academics of Dumlupinar University. Covering all units of the University, the questionnaire produced a sample that consists of 246 academics. The data set is analyzed over SPSS program by using such techniques as arithmetic mean, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey test, t-test and Pearson correlation analysis. The results suggest that the academics are limitedly satisfied with their current financial well-being. The findings also indicate that financial behavior possesses a positive impact on financial well-being.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectFinansal Gönençen_US
dc.subjectFinansal Davranışen_US
dc.subjectAkademik Personelen_US
dc.subjectANOVAen_US
dc.titleAkademik personelin finansal gönenç hâli ile finansal davranış eğilimi arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeAn empirical analysis on the relation between academics’ financial well-being and financial behavioren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage213en_US
dc.identifier.endpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record