Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmin Kılınç
dc.contributor.authorMehmet Uygun
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:21Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrME1UUXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1606
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları ile bilişötesi farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeliAraştırmanın örneklemini belirlemede uygun örnekleme tekniğinden faydalanılmıştır. Örneklem grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan ve Sosyal Bilgiler Öğretimi dersini almış olan 148 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada bilişötesi farkındalık envanteri ve hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda katılımcıların bilişötesi farkındalıklarının yüksek olduğu; cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, katılımcıların hayat bilgisi öğretimi öz yeterliklerine yönelik algılarının yüksek olduğu; bu algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı, ancak sınıf düzeyine göre farklılaştığı ve bu farkın son sınıflar lehine olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların bilişötesi farkındalıkları ile hayat bilgisi öğretimi sonuç algısı arasında ise anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine the correlation between pre-service primary school teachers' perception of self-efficacy toward Life Study teaching and their metacognitive awareness. The authors used correlational survey model for this study. The participants were selected through convenience sampling during the 2013- 2014 academic year. The sample of the study was consisted of 148 pre-service primary school teachers at Dumlupınar University. The data were collected through metacognitive awareness Inventory and a self-efficacy belief instrument for preservice primary school teachers' toward instruction of life study lesson. The result of the study showed that participants' metacognitive awareness was high and there was no significant difference by gender and class. In addition, it was found in the study that participants' self-efficacy of life study lesson was high and there was no significant difference by gender. However there was a significant difference by class. It was also found that there were significant correlations between metacognitive awareness and self-efficacy toward life study lesson.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE BİLİŞÖTESİ FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeEXAMINING THE CORRELATION BETWEEN PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF SELF-EFFICACY TOWARD LIFE STUDY TEACHING AND THEIR METACOGNITIVE AWARENESSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record