Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeçer, İsmail
dc.contributor.authorVeyis, Fatih
dc.contributor.authorGökçen, Ramazan A.
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:25Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBd01EWTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1636
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Sun, Dunne, Hou ve Xu tarafından geliştirilen Eğitim Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmalarının yapılarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçek özgün hâlinde beş boyutta 16 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum şehir merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan 625 öğrenci oluşturmaktadır. Çeviri işlemleri sonrasında dil geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin dört boyutta % 62,31 varyans açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizinde ikinci düzey DFA sonucunda dört boyutlu bu yapının iyi uyum verdiği bulunmuştur (RMSEA=.054, RMR= .013, NFI=.90, CFI=.96, IFI=.97, RFI=.92, AGFI=.90, GFI=.92). Bu alt boyutlar; çalışma baskısı, ders yükü, başarı kaygısı ve beklentiye karşılık umutsuzluk alt boyutlarıdır. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının .86, test tekrar test güvenirliğinin ise .81 olduğu bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyze the psychometric specialties of the Educational Stress Scale that was developed by Sun, Dunne, Hou and Xu through carrying out adapting activities to Turkish. The scale is a five-Likert type scale composed of 16 items with five dimensions in itself. The participants of the study are 625 students studying at primary and secondary schools in the city center of Erzurum. After the translation processes, expert opinions were taken for the language validity. For the structure validity, exploratory and confirmative factor analyses were conducted. The results of describing factor analysis indicated that the scale explained four-dimension variations by 62,31 % and it was also found that the result of confirmative factor analysis showed well conformity with this four-dimension structure (RMSEA=.054, RMR= .013, NFI=.90, CFI=.96, IFI=.97, RFI=.92, AGFI=.90, GFI=.92). These sub-dimensions are working press, workload, success anxiety and desperateness of expectancy. As a result of the reliability analysis of the scale, consistency coefficiency was found for all scale .86 while it was found .81 for test retest reliability of the scaleen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectAkademik Stresen_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectÖlçek Uyarlamaen_US
dc.titleAdaptation of educational stress scale into turkish culture: the study of reliability and validityen_US
dc.title.alternativeEğitim stres ölçeğinin türk kültürüne uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage216en_US
dc.identifier.endpage229en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record