Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHakan Sarıçam
dc.contributor.authorAhmet Akın
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:27Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2146-7455
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU16WTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1648
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Elliot ve Coker (2008) tarafından geliştirilen Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşün- ce Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya iki ayrı üniversiteden (286 ¬+ 287) toplam 573 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt geçerliği yöntemleriyle incelen- miştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeği ile birlikte Öz- Düşünüm Ölçeği kullanılmıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı .82, Barlett testi ?2 değeri 665,102 (p< .001, sd= 36) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 10 maddenin tek boyutlu modelinin uyum indeksi değerleri: x2= 53,97, sd= 31, p= .006, RMSEA= .051, CFI= .99, GFI= .96, IFI= .99, NFI= .97, SRMR= .039 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin faktör yük- leri .44 ile .78 arasında sıralanmakta olup; Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce ile öz-düşünüm arasında pozitif (r= .65) ilişki olduğu görülmüştür. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayısı .76 olarak bulunmuş; düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .35 ile .69 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak Tek- rarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeğinin psikoloji, psikiyatri ve eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to adapt the Self Rumination Scale (Elliot &amp; Coker, 2008) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on total 573 (286 &not;+ 287) university stu- dents from two universities. The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, exploratory and confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. Self-reflection Scale was used for the criterion related validity. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 10 items yielded one factor as original form and that the one-dimensional model was well fit (x2= 53,97, df= 31, p= .006, RMSEA= .051, CFI= .99, GFI= .96, IFI= .99, NFI= .97, SRMR= .039). Factor loadings ranged from .44 ile .78. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .86. In the concurrent validity signifi- cant relationships (r= .65) were found between the Self-rumination Scale and Self-reflection Scale. Test- retest reliability coefficient was .76. Corrected item-total correlations ranged from .35 to .69. Overall results demonstrated that Self-rumination Scale can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of psychology, psychiatry and education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleTekrarlayan olumsuz öz-derin düşünce ölçeği türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe turkish version of the self rumination scale: The study of validity and reliabilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSakarya University Journal of Educationen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record