Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTurgay Alakurt
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:30Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBd01ERTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1668
dc.description.abstractBilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin iş ortamlarındaki informal öğrenme davranışlarının incelendiği bu çalışmada hangi informal öğrenme etkinliklerinde bulundukları, BT öğretmenlerinin etkinliklere katılmalarını etkileyen çevresel engelleyiciler ile bu etkinliklerde bulunma istekliliklerini arttıran kişisel özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir sivil toplum kuruluşuna üye çeşitli eğitim kurumlarında çalışan BT öğretmenleri oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, veriler çevrimiçi anket aracılığı ile ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 100 öğretmenden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Lohman (2005) tarafından geliştirilen "Informal Öğrenme Anketi - Informal Learning Survey" kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. BT öğretmenlerinin iş ortamlarında informal öğrenme etkinliklerinde bulunmalarını etkileyen diğer çevresel engelleyiciler ve kişisel özelliklere ilişkin görüşleri ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre BT öğretmenlerinin en sık gerçekleştirdikleri informal öğrenme etkinliğinin internette arama yapmak olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları ayrıca çevresel engelleyiciler açısından zaman eksikliğinin, kişisel özellikler açısından da mesleki alan ya da konu alanına ilginin öğretmenlerin informal öğrenme etkinliklerinde bulunmalarını etkileyen en baskın özellikler olduğunu göstermektediren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine workplace informal learning behaviors of Information Technology (IT) teachers: types of activities in which IT teachers engaged in, environmental factors inhibiting their engagements and personal characteristics enhancing their motivation. The participantsof the study were IT teachers who were working in the various educational institutions and the member of a non-governmental organization. A survey research designwas employed for this study.The data were collected from 100 IT teachers via a self-designed a "closed" web-based questionnaire. Teachers were all volunteers. Informal Learning Survey developed by Lohman (2005) was used as data gathering tool. All closed-ended items providing quantitative data was analyzed using descriptive statistics. Open-ended questions including IT teachers' views on the other aspects of environmental inhibitors and personal characteristics were analyzed through content analysis. The results of the survey showedthat "search the internet"is the most common informal learning activity among IT teachers. The findings also revealed that "lack of time"as an environmental inhibitor and "interest in the professional field"as a personal characteristics are the most significant factors that affect informal learning activities.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleWorkplace Informal Learning Behaviors of Information Technology Teachersen_US
dc.title.alternativeBilişim Teknolojileri ÖğretmenlerininİşOrtamlarındaki Informal Öğrenme Davranışlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage934en_US
dc.identifier.endpage945en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record