Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılınç, Faruk
dc.contributor.authorPekkolay, Zafer
dc.contributor.authorGözel, Nevzat
dc.contributor.authorSoylu, Hikmet
dc.contributor.authorYılmaz, Ahmet
dc.contributor.authorYıldırım, Yaşar
dc.contributor.authorŞahpaz, Fatih
dc.contributor.authorTuzcu, Alpaslan Kemal
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:37Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-8578
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNE1Ea3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1709
dc.description.abstractAmaç: Akromegali aşırı miktarda büyüme hormonu (BH) ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) salınımı ile karakterize bir sendromdur. Bu çalışmada, kliniğimizde akromegali tanısı ile takip edilen hastalarda tespit edilen metabolik bozuklukların paylaşılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamıza 2010 ile 2015 yılları arasında polikliniğimizde akromegali tanısıyla izlenen 105 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, tutulum özelliği, ek sistemik ve metabolik hastalıkları ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 105 hastanın 56'sı kadın (%53,3), 49'u erkek (%46,7) idi. Hastaların yaşları 23-78 yıl (ortalama 42,1±16,7) arasındaydı. Hastaların 34'ünde (%32,3) hipertansiyon, 20'sinde (%19,04) diyabetes mellitus, ve 11'inde (%10,4) bozulmuş glukoz toleransı saptandı.Sonuç: Somatik bozukluklar (el ve ayaklarda büyüme gibi) hastalığın ana özelliğidir ancak prognozu belirleyen kardiyovasküler, respiratuvar ve metabolik komplikasyonlardır. Akromegalide hipertansiyon ve diyabet sıktır, kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenleri arasında ilk sıradadır. Çalışmamızın bu açıdan ülkemize ait verilerin oluşmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: Acromegaly is a syndrome characterized by growth hormone (GH) and insulin like growth factor-1 (IGF-1) over secretion. It was aimed to sharing detected metabolic disorders of the patients with acromegaly who have been under follow-up at our clinic. Methods: One hundred five patients, who were diagnosed as acromegaly in our clinic between 2010 and 2015, were enrolled to the study. The age, gender, involvement feature additional systemic and metabolic diseases were recorded and laboratory findings.Results: A total of 105 patients included in the study, 56 women (53.3%) and 49 men (46.7%), respectively. Patient's' ages ranged 23-78 (mean 42.1±16.7). 34 patients (32.3%), hypertension in 20 (19.04%), diabetes mellitus, and is 11 (10.4%) had impaired glucose tolerance.Conclusion: Somatic disfigurement (hand and foot enlargement etc.) is the major characteristic of the disease but the prognosis is determined by cardiovascular, respiratory and metabolic complications. In acromegaly, hypertension and diabetes are common, cardiovascular disease is the principal cause of death. We believe that our study will contribute to the determination of our country's data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectAkromegalien_us
dc.subjectHipertansiyonen_us
dc.subjectDiyabeten_us
dc.titleAkromegali hastalarının metabolik özelliklerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the metabolic characteristics of patients with Acromegalyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Clinical and Experimental Investigationsen_US
dc.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage382en_US
dc.identifier.endpage386en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record