Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeven, Ali
dc.contributor.authorKabil Kucur, Suna
dc.contributor.authorKoçak, Cengiz
dc.contributor.authorGözükara, İlay
dc.contributor.authorYüksel, Beril
dc.contributor.authorPolat, Murat
dc.contributor.authorMetineren, Hüseyin
dc.contributor.authorKeskin, Nadi
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:40Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-4006
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnek1UWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1730
dc.description.abstractAmaç:Endometrial polip ile tam kan sayımı parametreleri, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve trombosit/lenfosit oranı (PLR) arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2014 Ocak ile 2015 Haziran ayları arasında histeroskopi (H/S) yapılan hastaların dosyaları ve patoloji sonuçları tarandı. Çalışmaya toplam 96 hasta dahil edildi ve olgular yapılan H/S sonucunda herhangi bir endometrial patolojisi olmayanlar (kontrol grubu, n=45) ve endometrial polipi (polip grubu, n=51) olanlar şeklinde iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında hemogram parametreleri, NLR ve PLR açısından karşılaştırma yapıldı. Ek olarak; polip grubu kendi arasında polip sayısına göre iki gruba ayrılarak alt grup analizi yapıldı.Bulgular: Kontrol grubunu ve polip grubunun ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri sırasıyla 8,6±0,98 ve 8,31±0,89'idi ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,13). Kontrol grubunun PLR değeri 138,98±60,51 iken polip grubunun 146,89±61,33 idi (p=0,52). NLR ise; kontrol grubunun 2,45±1,45, polip grubunun 2,79±2,25 (p=0,81) şeklinde idi. Gruplar arasında tam kan sayımı parametreleri, PLR ve NLR değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ancak; yapılan alt grup analizi sonuçlarında, 1 polipi olan gruba göre 2 ve üzeri polipi olan grupta MPV değerleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,035).Sonuç:Endometrial polip ile tam kan sayımı parametreleri, NLR ve PLR arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractAim:To evaluate the relationship between endometrial polyp and parameters of complete blood count, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR).Materials and Methods: We reviewed medical files and pathological reports of patients who underwent hysteroscopy (H/S) procedure between January 2014 and June 2015 in Dumlupınar University Kütahya Evliya Celebi Training and Research Hospital. Totally 96 patients were included in the study, and based on H/S examination, the cases were classified into two groups as those who did not have any endometrial pathology (control group, n=45) and those who had endometrial polyp (polyp group, n=51). The groups were compared in terms of complete blood count parameters, NLR and PLR. Additionally, the polyp group was further divided into two subgroups according to number of polyps, and the subgroups were compared with each other.Results:Mean platelet volume (MPV) was 8.6±0.98 fL and 8.31±0.89 fL in the control and polyp groups, respectively, and there was no statistically significant difference between the groups (p=0.13). Mean PLR value was 138.98±60.51 in control group, and 146.89±61.33 in polyp group (p=0.52). Mean NLR value was 2.45±1.45 in control group, and 2.79±2.25 in polyp group (p=0.81). There was no statistically significant difference between the groups regarding complete blood count parameters, PLR and NLR values. However, according the results of subgroup analysis, MPV was significantly higher in the group with two or more polyps compared to the group with one polyp (p=0,035).Conclusion:In conclusion, it was determined that there was no significant relationship of endometrial polyp with complete blood count parameters, including NLR and PLRen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleEndometrial polip ve tam kan sayımı parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the relationship between endometrial polyp and complete blood count parametersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBozok Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage22en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record