Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZülfü Bayhan
dc.contributor.authorSezgin Zeren
dc.contributor.authorMehmet Fatih Ekici
dc.contributor.authorCüneyt Kahraman
dc.contributor.authorTurgut Şimşek
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:43Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRreU5qTTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1746
dc.description.abstractAmaç: Künt travma sonrasında meydana gelen dalak yara- lanmalarında hemodinamik olarak stabil olan ve peritoneal irritasyon bulgularının olmadığı hastalarda nonoperatif yak- laşım günümüzde tercih edilen seçenektir. Radyolojik tet- kiklerdeki gelişmeler ve anjioembolizasyon uygulamasının yardımıyla giderek artan oranlarda başarı sağlanmaktadır. Çalışmamızda kliniğimize künt abdominal travma sonrasında dalak yaralanması tanısıyla başvuran hastalarda uygulanan nonoperatif yaklaşım ile cerrahi tedavinin klinik sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Yöntemler: Kliniğimizde künt dalak yaralanması nedeniyle nonoperatif yaklaşım ve cerrahi ile tedavi edilen toplam 56 hasta retrospektif olarak incelendi. Her iki yöntemle de tedavi edilen hastalar yaş, cinsiyet, yaralanma derecesi, hastanede yatış süresi, mortalite, komplikasyon gelişimi, ek yaralanma durumu ve ek hastalık açısından değerlendirildiler. Bulgular: Cerrahi uygulanan grupta toplam 29 (51,78 %) hasta varken cerrahi uygulanmayan grupta 27 ( 48,2 %) hasta vardı. Cerrahi uygulanan grupta yaralanma derecesi cerrahi uygulanmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek olarak tespit edildi (p<0.001). Ek yaralanma durumu cerrahi uygulanan grupta daha fazla görüldü (p: 0.033). Enfeksiyöz komplikasyon gelişimi açısından incelendiğinde komplikas- yon oranlarının cerrahi uygulanan grupta anlamlı derecede yüksek düzeyde olduğu görüldü (<0.001). Yaş, cinsiyet, mor- talite, yatış süreleri, ek hastalık varlığı açısından gruplar ara- sında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Künt dalak yaralanması sonrasında hemodinamik açıdan stabil olan ve peritoneal irritasyon bulgularının olma- dığı hastalarda nonoperatif yaklaşım uygun yöntemdir. Gö- rüntüleme tetkiklerindeki gelişmelerle giderek artan şekilde uygulanmaktadır. Anjioembolizasyon nonoperatif yaklaşım başarı oranlarını arttıran bir tedavidir ve travma merkezlerin- de yapılabilir olması önemli bir hedeftir. Nonoperatif yaklaşım uygulanamayan hastalarda cerrahi girişim kaçınılmazdıren_US
dc.description.abstractObjective: Nonoperative management is the preferred treatment option of blunt splenic injury in appropriate conditions. İncreasing success is achieved with the help of advanced imaging techniques and angioembolization procedure. We aimed to compare clinical outcomes of Nonoperative Management and Surgical Intervention in patients with blunt splenic injury. Methods: Records of 56 patients who were treated by nonoperative management or surgical intervention in our clinic were reviewed retrospectively. Patients were evalu- ated in terms of age, gender, grade of injury, mortality, length of hospital stay, complications, presence of addi- tional injuries and concomitant disease in both groups. Results: There were 29 patients (51.78%) in the surgery group and 27 patients (48.2%) in the nonoperative man- agement group. Grade of injury was determined signifi- cantly higher in surgical treatment group (p&lt;0.001). Addi- tional injury was observed more in the group treated with surgery (p: 0.033). Infectious complication rate was found higher in surgically treated group (&lt;0.001). There was no significant difference between the groups in terms of age, gender, mortality, length of hospital stay, presence of con- comitant disease. Conclusion: Nonoperative management is the appropri- ate method in treatment of blunt splenic injury in patients who were hemodinamically stable and have no signs of peritoneal irritation. Nonoperative management is increas- ingly being implemented in conjunction with improvements in imaging methods. Angioembolization is a treatment that increases the success rate of nonoperative management and implementation of this method in trauma centers is an important target. Surgical intervention is inevitable in cas- es when the nonoperative management is inappropriate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleKünt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the Clinical Outcome of Nonoperative Management and Surgical Treatment of Blunt Splenic Traumaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record