Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHacı Murat Sağdık
dc.contributor.authorFerdağ Sakioğlu
dc.contributor.authorMehmet Tetikoğlu
dc.contributor.authorSerdar Aktaş
dc.contributor.authorFatih Özcura
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:44Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRM01UZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1747
dc.description.abstractAmaç: Başarısız dakriyosistorinostomi (DSR) geçirmiş nüks dakriyostenozlu olgularda eksternal DSR (EKSDSR) ameliyatının sonuçlarını değerlendirmek.Yöntemler: Kliniğimizde 2013 ile 2016 yılları arasında nüks dakriyostenoz için EKS-DSR yapılan 52 hastanın 52 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar daha önce yapılan ameliyata göre üç gruba ayrıldı. Vakalar daha önce EKS-DSR uygulanan 16 hasta 1.grup, endonazal endoskopik DSR yapılan 15 hasta 2. grup, transkanaliküler multidiod DSR uygulanan 21 hasta ise 3. grup olarak değerlendirildi. Cerrahi başarı, lakrimal pasajın açık olması ile birlikte hastanın semptomlarının kaybolması olarak kabul edildi.Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p >0,05). Hastaların revizyon cerrahisinden sonra takip süresi ortalama 7 - 29 ay idi. 1. grupta 12 olguda (%75), 2. grupta 12 olguda (%80), 3. grupta 19 olguda (%90,5) cerrahi başarı elde edilmiştir. Gruplar kendi aralarında karşılaştırıldığında her üç grup arasında cerrahi başarı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı ( p=0,525).Sonuç: EKS-DSR nüks dakriyostenozlu olgularda daha önce geçirmiş olduğu cerrahi yönteminden bağımsız olarak uygulanabilecek başarılı bir cerrahi yöntemdir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study is to evaluate the success rate of the external dacryocystorhinostomy (EXDSR) in recurrences of dacryostenosis after unsuccessful dacryocystorhinostomy (DSR).Methods: In this study, we retrospectively examined the data of 52 eyes of 52 patients that underwent EX-DSR due to recurrences of dacryostenosis after unsuccessful dacryocystorhinostomy (DSR) between 2013 and 2016 in our clinic. Patients were divided into three groups according to the operations performed previously. Group 1 was composed of 16 patients who were previously operated by using EX-DSR procedure. Group 2 was composed of 15 patients who were previously operated by using endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy procedure and Group 3 was composed of 21 patients who were operated by using transcanalicular multidiod dacryocystorhinostomy procedure. The Surgical success was defined as loss of the patient's symptoms and to provide anatomic patency after lacrimal irrigation.Results: There was no significant difference between groups in terms of demographic features (p >0.05). The follow-up duration of patients upon revision surgery was 7 to 29 months. The surgical success was obtained at 12 patients in group 1 (75%), 12 patients in group 2 (80%), and 19 patients in group 3 (90.5%) during this follow-up time period. When groups were compared to each other, it was observed that there was no significant difference between them in term of success rate (p=0.525).Conclusıon: EX-DSR is a successful surgical procedure in recurrences of dacryostenosis after unsuccessful DSR regardless from previous surgical methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleNüks olgularda eksternal dakriyosistorinostomi sonuçlarımızen_US
dc.title.alternativeOur external dacryocystrohınostomy results ın management of unsuccessful lacrimal surgeryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage395en_US
dc.identifier.endpage399en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record