Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDerya Ergun Özler
dc.contributor.authorNuray Mercan
dc.contributor.authorZehra Yeni
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:45Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1303-2860
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJNU5qTXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1757
dc.description.abstract980-1994'lü yıllar arasında doğan bireyler Y kuşağı olarak ifade edilmektedir (Kyles, 2005: 54). Y Kuşağı olarak tanımlanan bireylerin, bağımsızlıklarına düşkün oldukları, teknolojiyi daha yoğun ve etkin bir şekilde kullandığı, eğlenceyi ve para harcamayı sevdiği ve yetişkin kuşaklar kadar çalışmaya çok yoğun zaman ayırmadıkları gözlenmektedir. Kariyer uyum yeteneği; bireylerin öngörülebilen görevlere hazırlanarak ve iş rollerine katılarak; iş koşullarında öngörülemeyen değişikliklerin üstesinden gelmeye hazır olmalarını ifade etmektedir (Savickas, 1997: 254). Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü durumudur. Beş faktör kişilik özellikleri; dışadönüklük, duygusal denge, geçimlilik, açıklık ve sorumluluk boyutlarıyla tanımlanmaktadır (Somer ve Goldberg, 1999). Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim alan işletme bölümü öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilen 374 örneklem üzerinde anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan araştırmada uygulanan regresyon analizinde, Y kuşağı grubunda yer alan işletme bölümü öğrencilerinin kariyer uyum yeteneği boyutlarından kaygı, merak, güven ve kontrol ile beş faktör kişilik boyutları olan dışa dönüklük, sorumluluk, açıklık, arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ailesi daha düşük gelir grubunda olan Y kuşağı öğrencilerinin kariyer uyum yetenekleri arasında yer alan kaygı düzeyinin ortalaması ailesi daha yüksek gelir grubunda bulunan Y kuşağı öğrencilerinden daha yüksek çıkmıştıren_US
dc.description.abstract980-1994’l year among individuals born are expressed as Y zone (Kyles, 2005: 54). Generation Y individuals identified as they are fond of their independence, technology is more intensive and effective use in a way, he loved fun and spend money and adult generations until work is observed to separate very busy times. Career adaptability; preparing for and participating in the work task foreseeable roles of individuals; unpredictable business conditions implies to be ready to overcome the changes (Savickas, 1997: 254). Personality, a human perception, thinking, factors that affect the behavior is peculiar situation. Five personality traits; extraversion, emotional stability, agreeableness, openness and responsibility are defined by size (Somer and Goldberg, 1999). Research, Dumlupınar University Faculty of Economics and Administrative Sciences in education, business administration department on 374 samples randomly selected from the student survey method was used. In the regression analysis applied in this survey, Generation Y group located in the business section of the concerns of the students’ career adaptability size, curiosity, trust and control with the outside of the five factor personality dimensions of extraversion, responsibility, openness, has emerged as a positive relationship. However, higher-income families in the average family of Generation Y Generation Y students’ career situated lower anxiety levels among the adaptability of the students was higher than the income groupen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonu Ataması Yapılmamışen_US
dc.titleY KUŞAĞININ BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record