Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKever Er
dc.contributor.authorFulya Topçuoğlu Ünal
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:47Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-8944
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNU5EZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1768
dc.description.abstractBu çalışma, Türkçe Dersi Dil Bilgisi Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliliğini ve iç tutarlılık güvenirlik katsayısını belirlemeye yönelik olarak hazırlanan ölçekleme temelli bir araştırmadır. Yapılan alan yazın taraması sonucu öğrencilerin dil bilgisi alanına karşı tutumlarını ölçen bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Alandaki bu eksikliği gidermek için öğrencilerin Türkçe dersi dil bilgisi alanına karşı tutumlarını belirlemeye yönelik 5'li Likert Tipi bir ölçme aracı geliştirmek ve bu aracın geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını ortaya koymak çalışmanın tarafından hazırlanan 48 madde uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri ve ön denemeden sonra belirlenen 35 maddelik ölçek taslağı 217 ortaokul öğrencisine çalışmaları Olkindeğeri,870 Bartlett's Küresellik Testi değeri ise [?2=3078,943; df=595, p<.000] bulunmuştur. Bu değerlerle ölçeğin faktör analizine uygunluğu tespit edildikten sonra faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapıldıktan sonra faktör değeri düşük olan 4 madde elenerek 31 maddelik 5'li Likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. akademisyen ve 4 Türkçe öğretmeninin uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı ,914 olarak bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edildiği ifade edilebilir.en_US
dc.description.abstractThis study is a scaling based research that determines the construct validity and internal consistency reliability coefficient of Turkish Course Grammar Attitude Scale. Any scale about the middle school students' grammar attitude is not encountered while making literature review. In order to fill this gap in the field, developing a 5 Likert scale to determine the middle school students' attitudes toward grammar and make the validity and reliability studies of the scale contains the purpose of this study. 48 items, which has been prepared by the researcher is submitted for expert opinion. After the evaluation of expert opinion and preliminary testing, the determined 35 items is applied to 217 middle school students. Therefore, the study of reliability and validity has been performed. The value of scale for Kaiser-MeyerOlkin is 870, and Bartlett's sphericity test is [?2 = 3078.943; df = 595, p &lt;.000] founded. These values show that the scale is available for factor analysis, so that factor analysis has been applied. After the analysis, four items are screened because of low factor load and the last form of scale is determined as 31 items 5 Likert scale. The content validity of the scale is proofed by the expert opinion of 7 academicians and 4 Turkish Teacher. The Pearson correlation coefficients were calculated to determine the relation between the total items of the scale and the factors of the scale. The Cronbach's alpha reliability coefficient was found as .914. Findings show the scale is reliable and valid.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOrtaokul Öğrencilerine Yönelik Dil Bilgisi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe Development Of Grammar Attitude Scale For Middle School Students: Validity And Reliability Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue40en_US
dc.identifier.startpage343en_US
dc.identifier.endpage356en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record