Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUzgören, Ergin
dc.contributor.authorAkalın, Güray
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:48Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBeU1qUXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1772
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı;Türkiye'de demokrasi ve bazı makroekonomik göstergelerin doğrudan yabancı yatırım-lar (DYY), üzerindeki etkilerini 1991-2013 dönemi için ARDL sınır testi yaklaşımı kullanarak incelemektir. Çalışmada kullanılan makroekonomik göstergeler kişi başına reel gelir, cari açık oranı,faiz oranları, gayri-safi yurtiçi hasıla (GSYİH) deflatörü, işgücü verimliliği ve kişi başına vergi miktarıdır. Çalışmada ARDL Sınır Testi Yaklaşımı kullanılarak elde edilen bulgular şöyle sıralanabilir:ı) Kişi başına reel gelirdeki bir artış DYY'leri hem uzun hem de kısa dönemde pozitif etkilemektedir; ıı) Demokrasi, işgücü verimliliği ve kişi başına vergi miktarındaki bir artış hem uzun hem de kısa dönemde DYY'leri negatif etkilemektedir; ııı) Cari açık oranının DYY'ler üzerindeki kısa dönemli etkisi istatistiki olarak anlamlı değilken, uzun dönemde cari açık oranında bir artış DYY'leri negatif etkilemektedir; ıv) Faiz artışı kısa dönemde DYY'leri pozitif etkilemekteyken,faiz oranının DYY'ler üzerindeki uzun dönemli etkisi istatistiki olarak anlamlı değildir; v) Son olarak enflasyonun DYY'ler üzerindeki etkisi hem uzun dönemde hem de kısa dönemde istatistiki olarak anlamlı değildiren_US
dc.description.abstractAbstractThe main purpose of this study is to examine the effects of democracy and some macroeconomic indicators on foreign direct investment in Turkey for period 1991-2013 by using ARDL bound testing approach.The macroeconomic indicators which used in this study are: real income per capita, interest rates, current account deficit ratio, gross domestic product (GDP) deflator, labor productivity and the amount of tax per capita.This study obtained the following findings using ARDL bound testing approach: ı) An increase in the real income per capita has positive effects on FDI in both long and short term; ıı) An increase in the democracy, labor productivity and amount of tax per capita have negative effects on FDI in both long and short term; ııı) The short-term impact of the current account deficit ratio on FDI is not statistically significant whereas an increase in the current account deficit ratio has negative effects on FDI in long-term; ıv) An increase in the interest has positive effects on FDI in short-term whereas the long-term impactof interest rate on FDI is not statistically significant; v) Finally, The impact of inflation on FDI is not statistically significant in both long and short termen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Yatırımlaren_us
dc.subjectDemokrasien_us
dc.subjectİşgücü Verimliliğien_us
dc.subjectARDL Sınır Testi Yaklaşımıen_us
dc.subjectTürkiyeen_us
dc.titleDoğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri: ARDL sınır testi yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeDeterminants offoreign direct investment: An ARDL bound testing approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue49en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record