Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHakan Sarıçam
dc.contributor.authorİsmail Çelik
dc.contributor.authorAytunga Oğuz
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:49Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2147-0146
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM09EYzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1775
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Kısa Azim Ölçeğini Türkçeye uyarlayarak ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya ve Ağrı illerinde üniversite eğitimlerine devam eden 186 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların 108'i kadın ve 78'i erkek olmakla birlikte yaşları 18 ile 27 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 21.3'tür. Benzer ölçek geçerliliği çalışmasında Motivasyonel Kararlılık Ölçeği kullanılmıştır. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında Türkçe ve İngilizce formlar arasında r=.89 (p= .00) ilişki bulunmuştur. KMO örneklem uygunluk katsayısı .83 ve Bartlett Sphericity testi sonucu ?2= 503,877 (p<.001, sd=24) olarak saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu 8 maddelik 2 boyutlu modelin uyum indeksi değerleri (?2/sd=2.06, p=.00011, RMSEA= .046, CFI=.95, GFI=.94, AGFI=.93, SRMR=.047) olup madde faktör yüklerinin .42 ile .77 arasında sıralandığı görülmüştür. Benzer ölçek geçerliği çalışmasında Motivasyonel Kararlılık Ölçeği ve Kısa Azim Ölçeği arasında r=.68 p<.01 önem düzeyinle ilişki bulunmuştur. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları ölçeği bütünü için .83, ilginin tutarlılığı alt boyutu için .80, gayrette ısrar alt boyutu için .71 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirlik katsayısı .69 olarak hesaplanmış olup düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .33 ile .65 arasında sıralandığı görülmüştür. Sonuç olarak Kısa Azim Ölçeğinin bireylerde azim, kararlılık, ısrar ve sebatkâr olma düzeyini değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebiliren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is the Turkish adaptation of the Grit-S and examination of its psychometric properties. Participants were 186 (108 females and 78 males) university students who were enrolled in Kütahya and Ağrı, Turkey. Their ages ranged from 18 to 27, and the mean age of the participants was 21.3 years. Motivational Persistence Scale was used for concurrent validity. There is a significant correlation between the original and Turkish version of the scale in the equivalency was .89 (p= .00). KaiserMeyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy of .83 and a significant result on Bartlett’s test of sphericity ?2= 503,877 (p<.001, df=24). Results of confirmatory factor analyses demonstrated that 8 items yielded two factors as original form and that the two-dimensional model was well fit (?2/df=2.06, p=.00011, RMSEA= .046, CFI=.95, GFI=.94, AGFI=.93, SRMR=.047). Factor loadings ranged from .42 to .77. In the concurrent validity significant relationships (r= .68) was found between the Motivational Persistence Scale and Shor Grit Scale. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .83 for whole scale, .80 for sub-dimension of consistency of interest, .71 for sub-dimension of perseverance of effort. Test-retest reliability coefficient was .69 for whole scale. Corrected item-total correlations ranged from .33 to .65. As a result, it is possible to say that the Grit-S is a valid and reliable measurement tool to be used for the purpose of measuring grit, persevarance and persistence levels of individualsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.titleKISA AZİM (SEBAT) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIen_US
dc.title.alternativeTURKISH ADAPTATION OF THE SHORT GRIT SCALE (GRIT-S): VALIDITY AND RELIABILITY STUDYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage927en_US
dc.identifier.endpage935en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record