Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAhmet Ağca
dc.contributor.authorŞerife Önder
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:50Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1307-6639
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNU9EZ3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1783
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye'de işletmelerin kar yönetiminde, kurumsal yönetim yapılarının etkisini incelemekve kar yönetimini kısıtlayan kurumsal yönetim faktörlerini tespit etmektir. Borsa İstanbul'da kayıtlı 125 işletmenin2006-2010 yılları arasında 5 dönemlik süreyi kapsayan 625 işletme/yıl verisi incelenmiştir. Çalışmada öncelikletoplam tahakkuklardan hareketle literatürde kar yönetiminin göstergesi kabul edilen ihtiyari tahakkuklar, Larckerve Richardson Modeli ile hesaplanmıştır. Kurumsal yönetim; yönetim kurulu, denetim komitesi ve sahiplik yapısıolmak üzere üç ana başlık altında ölçülmüştür. Kar yönetimi ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkinin analizindeise Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (Generalized Least Squares - GLS) tekniği kullanılmıştır. Yapılananaliz sonucunda işletmelerde kar yönetimini arttıran kurumsal yönetim faktörleri; blok sahiplik ve yönetimselsahiplik ile denetim komitesi ve yönetim kurulunun büyüklüğü olarak tespit edilmiştir. Kar yönetimi uygulamalarını azaltan kurumsal yönetim faktörleri ise yönetim kurulu ve denetim komitesinin bağımsızlığı olarak belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThis study aims at determining whether the corporate governance factors are effective on the earnings management in Turkey and those corporate governance factors that limit the earnings management. The 625 businessyear data of 125 businesses registered at Borsa İstanbul between the years 2006-2010 were examined. In thisstudy firstly the discretionary accruals moving from the total accruals, that are accepted as the indicator of theearnings management were calculated with Larcker and Richardson Models. Corporate governance was measuredunder three main titles: board of directors, audit committee and ownership structure. In the analysis of profitmanagement applications and corporate governance the Generalized Least Squares- GLS technique was used.As a result of the analysis the corporate management factors that increase earnings management in businesseswere determined as block ownership and administrative ownership beside board of directors and audit committeesize. The corporate management factors that decrease earnings management in businesses were determined asthe independence of the board of directors and the audit committeeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleİŞLETMELERDE KAR YÖNETİMİ VE KURUMSAL YÖNETİM YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Denetime Bakışen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record