Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlakurt, Turgay
dc.contributor.authorKeser, Hafize
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:56Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNE9USTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1814
dc.description.abstractSanal uygulama topluluklarında bireylerin bilgi paylaşma süreçlerine neden katıldıklarının anlaşılması topluluk üyelerinin bilgi paylaşma davranışlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi açısından önem taşımaktadır. Ülkemizdeki çalışmalar incelendiğinde kültürümüze uygun sanal uygulama topluluğu üyelerinin bilgi paylaşma davranışlarını etkileyen faktörleri ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir araca rastlanılmamıştır. Bu çalışmada sanal uygulama topluluğu üyelerinin bilgi paylaşma davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Madde havuzunun hazırlanmasında alanyazından ve çalışma grubunu oluşturan topluluklara üye 19 üye ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. Görüşme kayıtları içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları bilgi paylaşma davranışlarını etkileyen etmenlerin bağlamsal ve kişisel faktörler altında toplandığını göstermiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çözümlemeleri çalışmaya katılmayı kabul eden 300 üyeden elde edilen veriler üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonunda, 5'li likert tipinde ve 21 maddeden oluşan ölçeğin; "Yardım etmekten mutlu olmak", "Saygı", "Yararlılık/Uygunluk", "Güven" ve "Fedakarlık" olarak adlandırılan toplam beş boyutlu bir yapıdan oluştuğu ortaya çıkmıştıren_US
dc.description.abstractIt is vital to understand why people participate in knowledge sharing processes in virtual community of practices (VCoPs) to encourage knowledge sharing behaviours (KBSs) of community members. Till now, no effort has been put into developing a valid and reliable measure of KSB in Turkish culture. The primary purpose of this study is to develop a new measure of KSB. We used a combination of literature review and semi-structured interviews with 19 community members to develop an item pool. Qualitative analysis of the interview data showed that factors affecting KSB are twofold: contextual and personal factors. The validity and reliability studies of the scale were conducted on 300 members of VCoPs. The KSB scale developed in this study is a five-dimensional, twenty-one-item, five-response choice frequency scale. The scale includes “enjoy helping”, “respect”, “usefulness/relevancy”, “trust” and “altruism” dimensions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleBilgi paylaşma davranışları ölçeği: Ölçek geliştirme çalışmasıen_US
dc.title.alternativeDeveloping a scale to measure knowledge sharing behavioursen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1033en_US
dc.identifier.endpage1054en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record