Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFatma Ateş
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:57Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjMk1EWTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1818
dc.description.abstractMit, başlangıçtaki masallara özgü zamanlarda geçen olayların anlatıldığı kutsal öykülerdir. Bu öykülerde olağanüstü karakterler, yaratılış ve tabiat olaylarına ek olarak hayvanlar ve öyküleri de yer almaktadır. Bu öykülerdeki olağanüstü motiflerle beraber en eski toplumların mitolojilerinde ve inançlarında animizm ve totemizmin derin etkileri de görülmektedir. Birbiri ile bağlantılı bu inançlar zamanla toplumları yönlendiren tabusal inançlar olarak kendini göstermiştir. Tabiatta görülen bazı varlıkların içerisinde kutsal bir ruhun yaşadığına inanan insanlar o nesneye dair bazı inançlar geliştirmişlerdir. Bu inançlar içerisinde etkili olanlardan biri ise hayvan tapımı olarak da geçen inançtır. Dünya üzerindeki birçok toplum hayvanları tanrı olarak kabul etmiş ya da inanç boyutunda kült olarak değerlendirmiştir. İlk insanlar yaşadıkları çevrede bulunan hayvanların gücünden, yırtıcılığından ve büyüklüğünden dolayı çekinmiş ve bu hayvanlardan korkmuşlardır. Bu çekinme ve korkma zamanla hayranlığa dönüşmüştür. Bu dönem, insanoğlunun hayvanın üstünlüğünü kesin olarak kabul ettiği bir dönemdir ve "zoomorfik dönem" (hayvan görünümlü tanrılar dönemi) olarak adlandırılır. Tabulaştırılan birçok hayvan, ilk insan tarafından saygı duyulan bir tanrı hükmüne gelmiştir. Ancak bu hüküm bütün hayvanlar için geçerli değildir. Bazı hayvanlar inanca göre sadece insana hizmet için yaratılmıştır. Kızılderili mitolojisinde de yer bulan bu inanca göre Tanrı Maheo, ilk yarattığı insanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayvanları yaratmıştır. Mitolojinin kahramanları ve süslenerek birçok edebi ürüne girmiştir. Böylelikle bu edebi ürünlerde zengin bir motif ve armoni ortaya çıkmıştır. En zengin armoni ise mitik efsanelerde yer bulan hikâyelerdir. Makalemizde Amerika kıtasının en eski yerleşimcilerinden olan Kızılderililerin efsane ve hikâyeleri içerisinde yer alan mitik hayvanlar incelenecektir. Yer yer Türk mitolojisi ile kıyasladığımız bu hayvanların dünya mitlerinde geçişine dair kısa bilgilerin yer aldığı çalışmanın esas çatısını Kızılderili mitolojisinde yer alan hayvanlar oluşturmaktadıren_US
dc.description.abstractMyths are sacred stories that describes the tales specific at the beginning. In these stories it contains supernatural creatures, genesis and natural events it also contains animals and their stories. With the supernatural motiv’s in these stories, deep influences of animism and totemism shows in the myths and beliefs of the oldest civilizations. They are connected with one and another beliefs in time it started to show itself as tabooed beliefs that started to show the way to the society. People that started to belive in sprits also started to create certain beliefs too. Out of all of the beliefs, the most effective one is worshipping animals. Many societies around the world considered animals as gods or considered them as a cult of faith dimensions. First people hesitated and scared of the power, rapaciousness and bigness of the animals that lived in the same location with them. This hesatiton turned to admiration as by time. This period is where the mankinds certainly accepts supremacy of animals and its called "zoomorphic period" ( animal looking gods period). Many of the tabooed animals, became a respected provision of god by the first humans. But this is not valid for all of the animals. According to belief some of the animals were created just to serve humans. According to this belief which finds it’s self a place in Indian mythology, God Maheo, created the animals to continue the life of the first human he created. Heroes and creatures in mythology have entered many literary products with their extraordinary abilitys. İn this way in this literary product that has emerged in a rich product and harmony. The most richest hormanoy is the stories that is in mythological legends. İn our essay we will be examining mythological animals in the stories and legends of indians which is one of the oldest settlers in America. The animals in the Indian mythology constituted the main roof of study that contains brief informations about the transition in the myths of the world of these animals that we sometimes compare with Turkish mythologyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKIZILDERİLİ MİTOLOJİSİNDE MİTİK HAYVANLARen_US
dc.title.alternativeMYTHOLOGICAL ANIMALS OF INDIAN MYTHOLOGYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record