Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülüm, İsmail Volkan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:00Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1309-0658
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMU9EUTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1834
dc.description.abstractBu çalışmanın birincil amacı farkındalık temelli eğitim ve uygulamaların ruh sağlığı alanında eğitim alan ya da çalışan bireyler tarafından nasıl deneyimleniyor olduğunu anlamaya çalışmaktır. Buna paralel olarak söz konusu eğitim ve uygulamaların etkili bir ruh sağlığı hizmeti sağlamak adına ne gibi faydalar sağlayabileceğine dair fikir edinmek de çalışmanın amaçları arasındadır. Ruh sağlığı alanında eğitim alan ya da bu alanda çalışanların farkındalık uygulamaları ve farkındalık eğitimini incelemeye yönelik olarak yürütülmüş 12 niteliksel araştırma meta-senteze dâhil edilmiştir. Metasentez sonucunda ortaya çıkan ana temalar, genel fayda, kuramsal ve kavramsal değişimler, kişilik özelliklerinde değişme-terapist kimliği, yeni beceriler-terapistlik biçiminde sıralanmıştır. Bu ana temalar içerisinde empati, merhamet, ilişki kurma becerisinde artış, kabul, seans içeriğiyle başa çıkabilme, odaklanma gibi kategoriler öne çıkmıştır. Sonuç olarak farkındalık odaklı eğitim ve uygulamaların ruh sağlığı alanında çalışanların hem kişisel hem de mesleki yaşamlarına olumlu katkılar sunduğu görülmüştüren_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to conduct a meta-synthesis about mental health workers' and/or students' experiences on mindfulness focused training and education. While doing that the aforementioned trainings' and practices' advantageous on providing an effective mental health service were also examined. A total of 12 qualitative studies which were focused on mental health workers' mindfulness training and practice were included to meta-synthesis. Main themes obtained from the meta-synthesis were, general benefit, theoretical and conceptual changes, changes in personalitytherapist identity, new skills-therapist. Empathy, compassion, increase in relationship skills, acceptance, handling better with session content and focusing were the categories those came to forefront among others. As a conclusion, mindfulness focused trainings and practices contribute to personal and professional life of the mental health workersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectFarkındalıken_us
dc.subjectMeta-Sentezen_us
dc.subjectTerapist Gelişimien_us
dc.titleEtkili terapist özellikleri için farkındalık eğitim ve uygulamaları: Bir meta-sentez çalışmasıen_US
dc.title.alternativeMindfulness training and practice for effective therapist characteristics: A meta-synthesis studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPsikiyatride Güncel Yaklaşımlaren_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage337en_US
dc.identifier.endpage353en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record