Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorServet Özünal
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:06Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVeE1EQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1864
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, sosyal bilgilerdeki coğrafya konularının önemi ve kavratılmasına yönelik uyguladıkları etkinlikler, karşılaştıkları sorunlar ve önerilerin neler olduğunun amaçlandığı bu araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmış olup araştırma verilerinin toplanması nicel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri'deki ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmada, 286 öğretmene anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilmiş, bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenler, coğrafya konularının öğretiminde ders kitabının esas alındığı, diğer yardımcı bilimlerle ilişkilendirmeler yapıldığı, görsel ve işitsel gereçlerin kullanıldığı, güncel ve uygulanabilir planlamalarla, amaca yönelik etkinlik uygulamaları ve kulüp çalışmaları yapılmaya çalışıldığı, kazanım düzeylerinin tespitinde gözlemlerin, yazılı ve sözlü sınavların önemli bir yerinin olduğu, görüşünde birleşmişlerdir. Öğretmenler, coğrafya konularının öğretim sürecinde yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlara ilişkin olarak ailenin sosyal yapısı, sınav sistemindeki değişiklikler, çevre ve medyadaki olumsuz etkenler ve okul dışı etkinliklerin uygulanmasında yaşanan zorluklar şeklinde değerlendirirken; alana yönelik olarak yapılacak olan eğitim programlarının gerekliliği noktasında da ortak bir görüş belirtmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study descriptive survey model was used in the research that focused on the problems and proposals they face, activities implemented for the importance and comprehension of the geographical topics in social studies and the collection of research data was practiced as quantitative. Research data was obtained from the social studies teachers working in secondary schools in Kayseri in the 2013-2014 academic year. Survey was applied to 286 teachers in the research. The data obtained from the research was evaluated findings were defined and interpreted. Results of the research are as fallows. Teachers agreed that course books are taken as a basis, links with other related disciplines were carried out, visual and auditory tools are used, purposive activities and club studies with up-to-date and applicable planning are tried to be done while teaching geography subjects, observation, written and oral exams are important in assessment. Teachers evaluated common problems and needs in the teaching process of geography subjects as families' social structure, changes in exam system, negative effects in environment and media and difficulties in applying extra scholastic activities and stated a common view on necessity of a purposive education program.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleSOSYAL BİLGİLERDEKİ COĞRAFYA KONULARININ KAVRATILMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR, SORUN VE ÖNERİLERen_US
dc.title.alternativeTEACHER VIEWS ABOUT BUILDING IDENTIVY AND GIVING CITIZENSHIP CONSIOUSNESS ON GEOGRAPHY SUBJECTS IN SOCIAL STUDIES LESSONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage592en_US
dc.identifier.endpage618en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record