Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFerruh Taşpınar
dc.contributor.authorGülce Kallem Seyyar
dc.contributor.authorGamze Kurt
dc.contributor.authorEda Özge Okur
dc.contributor.authorEmrah Afşar
dc.contributor.authorİsmail Saraçoğlu
dc.contributor.authorBetül Taşpınar
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:21Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprek56a3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1932
dc.description.abstractAmaç: Üniversite öğrencileri son yıllarda artan sedanter yaşam tarzları nedeni ile vücut kompozisyonlarına yeteri kadar özen göstermemektedirler. Bu nedenle çalışmamız, üniversite öğrencilerinde vücut kompozisyonu ile fiziksel aktivite, denge ve destekleyici faktörler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, yaş aralığı 18-25 yıl olan 132 (74 kadın, 58 erkek) genç erişkin öğrenci dâhil edildi. Vücut kompozisyonu ölçümü Tanita BC-418 vücut analiz cihazı ile yapıldı. Fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)’nin kısa formu, dinamik denge için Y denge testi ve destekleyici faktörler için Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği kullanıldı. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldı. Bulgular: Beden kitle indeksi (BKİ) değerleri ile fiziksel aktivite ve Y denge testi parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptandı. Katılımcıların toplam ve alt ekstremite kas oranı ile fiziksel aktivite düzeyleri ve Y denge testi parametreleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlenirken, yağ oranı arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu saptandı. BKİ ile anksiyete arasında önemsiz derecede zayıf bir ilişki belirlenirken, diğer destekleyici faktörler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Sonuç: Vücutta kas oranındaki artış fiziksel aktivite ve denge üzerinde olumlu sonuçlar gösterirken, yağ oranındaki artış olumsuz sonuçlar meydana getirmiştir. Bu yüzden, üniversite öğrencileri ideal vücut kompozisyonlarını kazanmalıdırlar. Bunun için fiziksel aktivite, düzenli ve ömür boyu sürdürülen bir alışkanlık haline getirilmelidir.en_US
dc.description.abstractObjective: University students have not taken care sufficiently to their body composition because of sedentary lifestyles in recent years. Thus, our study was planned out to investigate the relationship between body composition and physical activity, balance and supporting factors in university students. Material and Methods: One hundred thirty two young adult university students (74 female, 58 male) aged between 18-25 years were included in this study. Body composition measurement was performed with Tanita BC-418 body analyzer device. The short form of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing the level of physical activity, Y balance test for dynamic balance, and Depression, Anxiety, Stress Scale for supportive factors were used. The obtained data were compared with appropriate statistical methods. Results: It was determined that there was no statistically significant relationship between body mass index (BMI) values and physical activity and Y balance test parameters. A significant positive relationship was detected between participants' total and lower extremity muscle ratios, physical activity levels, and Y balance test parameters, while a negative relationship was found between fat ratios. While a statistically poor relationship at an insignificant level was found between BMI and anxiety, no significant relationship was observed between BMI and the other supporting factors. Conclusion: While the increase in muscle mass in the body has shown positive results on physical activity and balance, the increase in fat ratio has led to negative results. Therefore, university students should earn their ideal body compositions. For this, physical activity should be made into regular and lifelong ongoing habit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeriatri ve Gerontolojien_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectOdyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisien_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ile Fiziksel Aktivite, Denge ve Destekleyici Faktörler Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Body Composition and Physical Activity, Balance and Supporting Factors in University Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record