Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBekir Aras
dc.contributor.authorFatih Uruç
dc.contributor.authorHasan Erçelik
dc.contributor.authorMehmet Korkmaz
dc.contributor.authorMehmet Sevim
dc.contributor.authorMehmet Yücel
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:22Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-2489
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMU1UTTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1936
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada ürolitiyazise bağlı renal kolik tedavisinde intrakütan distile steril su enjeksiyonunun etkinliğini değerlendirdik.Gereç ve Yöntem: Üroloji polikliniğine renal kolik tanısı konulan hastalara çalışmaya alındı.Tüm hastalara işlem öncesi bilgilendirilmiş onam verildi ve enjeksiyondan önce ve sonra Visüel Analog Skala (VAS) skorlaması yapıldı. Yapılan enjeksiyon tarif edilerek intrakutan distile su enjeksiyonu yapıldı. İşlem sonrası ek olarak, katılımcılara tekrarlayan renal kolik olması durumunda enjeksiyonun tekrar edilebilirliği ve hasta memnuniyet düzeylerini soruldu.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 36.8 idi. Tedavi öncesi ve sonrası VAS skorları sırasıyla 9.25 ve 0.75 idi. Tüm hastaların 25'inde (% 80.65) tedaviden sonra herhangi bir tekrarlayan ağrı görülmezken, altı hastada (% 19.35) tekrarlayan ağrı mevcuttu. Aynı tedaviyi tekrarlayan ağrı için tekrar kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, % 87 (n = 27) hasta olumlu yanıt verirken, % 13 (n = 4) hasta tekrar enjeksiyonu yaptırmayacağını belirtti.Sonuç: Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde intrakütan distile su enjeksiyonunun hızlı, uygulanabilir ve etkili bir tedavi yaklaşımı olduğunu göstermektediren_US
dc.description.abstractObjective: We have achieved a retrospective analysis of 31 patients who were treated with intracutaneous injections of distilled water for renal colic in order to evaluate the efficacy of intracutaneous sterile water injection in urolithiasis-related renal colic pain. Materials: Whole patients were given informed consent prior to the treatment. Visual Analog Scale (VAS) scoring was performed before and after the injection. In addition, participants were asked whether they would consider the injection as treatment again in case of recurrent pain, to determine patient satisfaction levels. Results: The mean age of the patients was 36.8 years. VAS scores were 9.25 and 0.75 before and after the treatment respectively. Of the whole patients, 25 (80.65%) have had no recurrent pain after the treatment, whereas there was a recurrent pain in six (19.35%). When questioned about the likelihood of accepting the same treatment again for recurrent pain, 87% (n=27) replied that they would, while 13% (n=4) said they would not. Conclusion: Gathered data suggest that intracutaneous distilled water injection is a quick, feasible and effective treatment approach in urolithiasis-related renal colic painen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleÜrolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde hızlı ve etkin bir yaklaşım: İntrakütan steril su enjeksiyonu etkinliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeinvestigation of the effect of intracutaneous sterile water injection: A rapid and effective approach in urolithiasis-related renal colic treatmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYeni Üroloji Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage39en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record