Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAysel Gülbandılar
dc.contributor.authorMehtap Okur
dc.contributor.authorNihal Öztop
dc.contributor.authorMuhammet Dönmez
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:24Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-9607
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZM01qSXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1946
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi ve tutumları ile bunları etkileyen faktörler değerlendirilerek, öğrencilerin antibiyotik kullanımı konusundaki bilgi düzeylerine ve gereksiz antibiyotik kullanımının sınırlandırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 225 öğrenciye "Üniversite Öğrencilerinin Antibiyotiklerle Tedavi Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi" başlıklı anket çalışması uygulanarak, öğrencilerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ile antibiyotik kullanımları hakkındaki bilgi ve tutumları ve de bunları etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar SPSS 18. istatistik paket programında değerlendirilerek, verilerin yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonuncunda öğrencilerin; doktor tavsiyesi olmadan, başkalarının ve eczacıların önerisiyle ve kendi fikirlerine göre antibiyotik kullanma oranının düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca antibiyotik kullanımında kullanma talimatları ve sürelerine uygun davrandıkları saptanmıştır. Sonuçlar: Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin büyük kısmının antibiyotik kullanma konusunda bilinçli davrandıkları saptanmıştır. Demografik özellikler ile antibiyotik kullanım sürelerine dikkat etme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Ayrıca öğrencilerin sosyal güvencelerinin olup olmamasının da antibiyotik kullanım tutumları üzerinde etkisinin önemli olmadığı belirlenmiştir (p>0.05)en_US
dc.description.abstractAim: The purpose of this study was to contribute to the knowledge level of students about antibiotic use and to limit unnecessary use of antibiotics by evaluating the knowledge and attitudes of Dumlupınar University Altıntaş Vocational High School students about antibiotic usage and the factors affecting them Materials and Methods: A questionnaire study titled " Determination of Knowledge and Attitudes of University Students about Antibiotic Treatment" was applied to 225 students and the information and attitudes about the students' socio-economic and demographic characteristics and antibiotic usage and the factors affecting them were tried to be determined. The results were evaluated in SPSS 18 statistical package program, and the percentage and frequency values of the data were calculated Results: In the last part of the research; It was determined that the proportion of antibiotics used by others and pharmacists, and according to their own opinions, was low without doctor's advice. In addition, antibiotics were used in accordance with the instructions and duration of use. Conclusionsns: In the light of the results of the research, it has been determined that most of our students are conscious of using antibiotics. There was no statistically significant difference between demographic characteristics and antibiotic use duration (p>0.05). Moreover, it was determined that the effect of antibiotic usage attitudes on the social security of the students was not significant (p> 0.05)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleÖğrencilerinin Antibiyotiklerle Tedavi Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCelal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage581en_US
dc.identifier.endpage585en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record