Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetiner, Mustafa
dc.contributor.authorCanbaz Kabay, Sibel
dc.contributor.authorAydın, Hasan Emre
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:25Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1301-062X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjd056QTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1949
dc.description.abstractAmaç: İnme ciddi derecede mortalite ve sakatlık sebebidir. Hastanın yanındaki bakım verenler de bu durumdan olumsuz etkilenir. Aynı zamanda sağlık ekonomisi üzerine büyük bir yük oluşturur. Son yıllarda iskemik inmeli hastaların akut dönemde tanı, tedavi ve bakımları açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Rekombinant doku plazminojen aktivatörünün (r-tPA) kullanıldığı intravenöz (İV) trombolitik tedavi bunlar arasındadır. Çalışmamızın amacı akut iskemik inmeli hastalarda, kliniğimizde uyguladığımız İV trombolitik tedavi sonuçlarını paylaşmaktır.Gereç ve Yöntem: Mayıs 2014 ve Haziran 2016 yılları arasında inme semptomlarının başlamasından ilk 4,5 saat içerisinde kliniğimize başvuran, iskemik inme tanısı alan ve İV trombolitik tedavi uygulanan 52 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikler ve klinik veriler kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 52 hastanın 23'ü erkek 29'u kadın ve hastaların yaş ortalamaları 70,7±12,8 idi. Tedavi sonrası 8 hastada (%15,4) intrakraniyal kanama gözlendi. Bunlardan 6'sında (%11,5) asemptomatik, 2'sinde (%3,8) semptomatik kanama saptandı. On altı hastanın (%30,8) 3 ay sonraki modifiye Rankin Skalası (mRS) skoru 0-1, 10 hastanın (%19,2) mRS skoru 2-3, 13 hastanın (%25) mRS skoru 4-5 idi. Total anterior sirkülasyon infarktı olan 7 hastada (%20) mRS skoru , parsiyel anterior sirkülasyon infarktı olan 8 hastada (%57,1) mRS skoru 0-1 tespit edildi. Tedavi sonrası 3 aylık dönemde 13 hasta (%25) kaybedildi. Sonuç: Akut iskemik inmede ilk 4,5 saatte r-tPA ile İV trombolitik tedavi kolay uygulanır, etkili ve güvenli bir tedavidir. Uygun hasta seçimi ile inme sonucu gelişebilecek sakatlık azaltılabilir ve bağımsız yaşayan hasta sayısı arttırılabiliren_US
dc.description.abstractObjective: Stroke is a serious cause of mortality and disability. The caregiver of the patients may be adversely affected by this situation as well. In addition, stroke has a great economic burden on healthcare. Significant improvement has been achieved in the field of diagnosis, treatment, and care in the acute phase of the ischemic stroke in recent years. Thrombolysis with intravenous (IV) recombinant tissue type plasminogen activator (r-tPA) is the main treatment option in selected patients. The aim of our study was to share the results of intravenous (IV) thrombolytic therapy applied to patients with acute ischemic stroke in our clinic. Materials and Methods: We evaluated the clinical data of 52 patients who were admitted to our clinic with ischemic stroke within the first 4.5 hours after onset of stroke symptoms, and were treated with IV thrombolytic therapy, between the May 2014 and June 2016. Demographic characteristics and clinical data were recorded. Results: Twenty-three of the patients were male and 29 were female. The mean age was 70.7±12.8 years (range, 41-92 years). Intracranial hemorrhage after treatment was observed in 8 patients (15.4%). Of these, 6 patients (11.5%) had asymptomatic hemorrhage, 2 patients (3.8%) had symptomatic hemorrhage. The mean score of modified Rankin Scale (mRS) was 0-1 in 16 (30.8%) patients, 2-3 in 10 (19.2%) patients, and 4-5 in 13 (25%) patients. The mean mRS score of 7 (20%) patients with total anterior circulation infarct was 0-1. The mean mRS score of 8 (57.1%) patients with partial anterior circulation infarct was 0-1. Thirteen (25%) patients died within 3 months of the treatment. Conclusion: Intravenous thrombolytic therapy is an effective and safe treatment that is easy to administer within 4.5 hours in patients with acute ischemic stroke. This treatment increases the number of ambulatory patients and reduces disability in selected patientsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectAkut İskemik İnmeen_us
dc.subjectTrombolitik Tedavien_us
dc.subjectSakatlıken_us
dc.titleAkut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Kütahya deneyimlerien_US
dc.title.alternativeIntravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: the experience of Kütahyaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Nöroloji Dergisien_US
dc.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record