Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAbdulbaki Baran
dc.contributor.authorErcan Taşkın
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:34Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek5ESTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1986
dc.description.abstractKüreselleşmeyle birlikte spor kulüplerinin uluslararası bazda tüketici gruplarını etkilemek ve rekabet ortamında başarı elde etmek için spor tüketicileri ile güçlü bir iletişim gerçekleştirmeleri ve tüketicilerin satın alma niyetine etki etmesi önemli bir amaç olmuştur. Spor kulübü taraftarlarının kulüpleriyle özdeşleşmesi ve kulübün marka kişiliği algısının duygusal birliktelik oluşturması pazarlama iletişimi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada katılımcıların spor kulüplerinin marka kişiliklerini nasıl algıladıkları ve takımla özdeşleşme düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu unsurların taraftarların demografik özellikleri açısından nasıl farklılaştığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma Kütahya Merkezinde bulunan Dumlupınar Üniversitesi, İİBF'nde eğitim gören 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışmada faktör analizi yapılıp, değişkenler arası ilişkiler korelasyon ve regresyon analizleri ile belirlenirken, demografik özellikler açısından değişkenlerin nasıl farklılaştığı ise t testi ve ANOVA testi ile belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda marka kişiliği boyutları olan dürüstlük ve coşkunun takımla özdeşlemeyi pozitif ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Fark testlerinin sonuçlarına bakıldığında ise cinsiyet, yaş, kendini nasıl tanımladığı (fanatik, seyirci, taraftar) ve lisanslı ürün satın alma sıklığına göre katılımcıların marka kişiliğinin ve takımla özdeşleşme düzeyleri farklılaşırken, takımın seçiminde etkili olan faktörlerde ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractBy globalization, fulfilling a powerful communication with sport consumers and influencing purchase intentions is an important objective for the sport clubs in order to influence the consumer groups on an international basis and to achieve success in the competitive environment. Identification of supporters with the clubs and the perception of sports club's brand personality which creates emotional association is extremely important in terms of marketing communications. In this study, it is aim to determinethe level of identification with the team and how participants perceive sports club's brand personality. In addition, it also discussed how these differs identification in terms of fan's demographic characteristics. The study carried out on 400 students who are studying at the IIBF, in Dumlupınar University. Factor analysis is applied and the relationship between variables was determined with correlation and regression analysis. Furthermore, how they differ in terms of demographic variables was determined by t-test and ANOVA. As a result of regression analysis it has been found that sincerity and excitement which are brand personality dimensions have a positive and significant effect on team identification. Accorging to the variation test have been reached that participants differentiate the level of identification with the brand personality according to gender, age, self-categorization (fanatic, spectator, fan) and frequency of purchase licensed products and the effective factors in team selection, and self-definition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSPOR KULÜBÜNÜN MARKA KİŞİLİĞİNİN TAKIMLA ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMAen_US
dc.title.alternativeA STUDY FOR DETERMINING THE IMPACT OF SPORT CLUB'S BRAND PERSONALITY ON TEAM IDENTIFICATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue52en_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record