Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖmer Faruk Erdoğan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:41Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-0494
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjM056RXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2013
dc.description.abstractGazzâlî, Tehâfüt'ün birinci delilinin ikinci meselesinde genelde filozofları, özelde ise İbn Sînâ'yı âlemin kıdemi ana başlığı çerçevesinde tenkit etmiştir. Özellikle bu bölümün konu bağlamında, İbn Sînâ ile Tanrı'nın kudretini ve etki alanını sorgulayan bazı fırka, grup ve görüşlerin arasındaki tartışmaları filozofların dilinden aktarmıştır. O, bu tartışmalarda, bahsi geçen fırka ve görüşler hakkında herhangi bir isim belirtmemiş ve bir îmâda bulunmamış olsa da bizdeki kanaat; Tehâfüt'ün bu bölümündeki tartışmanın, İbn Sînâ ile Ehl-i Ta'tîl ismiyle tanınmış, Allah'ın kudretini sorgulayan Muattıla arasında cereyan ettiği yönündedir. Çünkü İbn Sînâ'nın ilgili eserlerindeki ifadeleri ile Gazzâlî'nin Tehâfüt'teki iddialarının birbirlerinin benzeri ya da tamamlayıcısı olduğu görülecektir. İşte bu makale bu konudaki Gazzâlî eleştirisinin ne kadar tutarlı olduğunu tartışmaktadır.en_US
dc.description.abstractal-Ghazali criticized the philosophers in general, especially Ibn Sina in the second chapter of the first proof of Tahafut al-falasifa (Incoherence of the Philosophers), in the context of the time without beginning of the Universe. Particularly in the context of this chapter, Ibn Sina and the arguments between some groups and opinions questioning the power and the domain of God are conveyed from the language of philosophers. Although he did not mention any names in these discussions about the squares and opinions that we have in mind, It is said that the debate in this chapter of Tahafut was made between Ibn Sina and the detainee, who was known by the name of Ehl Ta?til, questioning the might of Allah. Because it will be seen that the expressions of Ibn Sina's works and the allegations of al-Ghazali in Tahafut are similar or complementary to each other. This article discusses how consistent the al-Ghazali criticism is in this context.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleİBN SÎNÂ'NIN MUATTILA TENKİDİNİN TEHÂFÜTÜ'L-FELÂSİFE EKSENİNDE FİLOZOF TUTARSIZLIĞINA DÖNÜŞMESİen_US
dc.title.alternativeAN ANALYSIS ON THE TRANSFORMATION OF IBN SINA'S EHL TA'TIL CRITQUE INTO INCOMPATIBILITY IN THE TAHAFUT AL-FALASIFAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage159en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record