Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorLevent Mercin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:58Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-5600
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMk16Y3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2080
dc.description.abstractİletişim, kurumların, firmaların ve insanların vazgeçemeyeceği gereksinimlerinden biridir. Bu gereksinim farklı iletişim ürünlerinden yararlanılarak giderilir. Bunların en etkili olanlarından biri görsel iletişim tasarımı ürünleridir: Günlük yaşamda karşılaşılan afişler, infografikler, etiketler, yönlendirme tasarımı vb. ürünler, cep telefonlarındaki aplikasyonlar (semboller) ve internet ara yüz tasarımlarıgörsel iletişim tasarımı ürünleri içerisinde yer alır.Bir toplum veya ülkenin kültür ürünlerini barındıran müzeler, geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi gören, toplayan, koruyan, onaran, bilgilendiren, tanıtan, eğiten ve eğlendiren işlevlere sahiptirler. Müzeler eğitim işlevini yerine getirebilmek amacıyla insanlarla iletişim kurmak için çok farklı yöntem, teknik ve ürünlerden yararlanır. Bunlardan birinin görsel iletişim tasarımı ürünleri olduğu söylenebilir. Bu araştırma, müzelerin eğitim, bilgilendirme ve tanıtım amaçlı yararlandıkları görsel iletişim tasarımı ürünlerinin şimdiki ve gelecekteki önemini, müze eğitiminin sürdürülebilirliğine nasıl katkı sağlayabildiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma literatür taraması ve nitel yöntemlerden biri olan gözlem tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, müzede eğitimden veya müzelerden birer eğitimi ortamı olarak yararlanıldığında öğrenmeye olumlu katkıları olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'de ve Dünya'da eğitime katkı sağlayacak görsel iletişim tasarımı ürünlerinden yararlanan müzeler olmasına rağmen, çoğu müzenin bu imkânlara sahip olmadıkları, olanların bir kısmının ise bu ürünlerden eğitim amaçlı yararlanılması konusunda yeterli düzeyde bilgi, donanım ve personele sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca görsel iletişim tasarımı ürünlerinin müze eğitimine, bilgilendirmeye ve tanıtıma önemli katkısı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, müzelerde müze eğitimini uygulayabilecek personel istihdam edilmelidir. Müzeler, görsel iletişim tasarımı ürünlerinden ve buna bağlı teknolojilerden yararlanabilmelidir. Grafik, Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri'nde, müze eğitimi, bilgilendirme ve tanıtım içeriği olan dersler açılmalıdıren_US
dc.description.abstractCommunication is one of the requirements that corporations, companies and people can not give up. This requirement is addressed through the use of different communication products. One of the most influential those is the visual communication design process: In daily life, posters, infographics, labels, orientation design, etc. Products and mobile phone applications (symbols) and internet interface designs are involved in communication design products.The museums that house the cultural products of a society or country have functions that collect, collect, protect, repair, inform, introduce, educate and entertain the bridge between the past and the future. The museums use very different methods, techniques and processes to communicate with people in order to be able to fulfill the educational function. It is said that one of these is the products of visual communication design. This research aims to show how the museum can contribute to the sustainability of museum education, its current and future significance of the visual communication design products that it uses for educational, informational and promotional purposes. The research was carried out using literature review and observation techniques, one of the qualitative methods. According to the findings, it is understood that the museum has a positive contribution to learning when it is used as an educational environment or as an educational environment. Although it is a museum benefiting from the visual communication design products that contribute education in both Turkey and the World, it can be said that most museums do not have these possibilities and that some of them are adequately informed, It is understood that they do not have a staff. In addition, it has been determined that visual communication design products have a significant contribution to museum education, informing and promotion. According to these results, staff should be employed in the museums to implement museum education. Museum should be able to benefit from visual communication design products and related technologies. In the Departments of Graphic, Graphic Design and Visual Communication Design, courses which are focused on museum education, information and promotion should be openeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleMÜZE EĞİTİMİ, BİLGİLENDİRME VE TANITIM AÇISINDAN GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİen_US
dc.title.alternativeTHE IMPORTANCE OF VISUAL COMMUNICATION DESIGN PRODUCTS FOR MUSEUM EDUCATION, INFORMATION AND PROMOTIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue214en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record