Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyhan Atasever
dc.contributor.authorCahit Babür
dc.contributor.authorAbdullah İnci
dc.contributor.authorGörkem Ekebaş
dc.contributor.authorAnıl İça
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:03Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMk9UQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2098
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, bıldırcınlarda deneysel toksoplazmozis oluşturulması; klinik, patolojik, serolojik ve bioassay tekniklerle doku lezyonlarının, karşılaştırılması ve patogenezin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu amaçla, 1 yaşında 120 adet dişi Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) oral, parenteral yollarla ve aynı zamanda onların kontrol grupları olarak gruplandırılmışlardır. Oral gruba 0,5 ml'sinde 106 takizoit içeren inokulum verilirken bunun kontrol grubuna 0,5 ml serum fizyolojik verilmiştir. Parenteral grup İntraperitoneal (İP), İntramuskuler (İM), İntravenöz (İV) ve Kloakal (K) olarak dört gruba ayrılmıştır. Her bir parenteral yol da 0,5 ml'sinde 104 ve 105 takizoit içeren inokulum verilmesi için kendi içerisinde iki gruba ve birer kontrol grubuna ayrılmıştır. Bulgular: İntramuskuler 105 takizoit verilen grupta bir bıldırcında akut toksoplazmozise bağlı tortikollis, ataksi ve tremor gibi sinirsel klinik belirtileri takiben ölüm şekillenmiştir. Bu bıldırcının histopatolojisinde Toxoplasma gondii doku kistleri gözlenmiştir. Seropozitif bıldırcınlardan alınan doku örnekleri ile bioassay testleri yapılmıştır ve testlerde kullanılan farelerin periton sıvısında parazit takizoitleri izole edilmiştir. Sabin-Feldman Dye Test ve İndirekt Hemaglutinasyon ile 104 ve 105 takizoit gruplarında seropozitiflik belirlenmiştir. Sonuç: Yapılacak benzer çalışmalarda ve gözden kaçabilecek subklinik vakalarda toksoplazmozisin tanısı için serolojik testler ile bioassay uygulamalarının birlikte yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, forming of experimental toxoplasmosis in quails; clinical, pathological, and serological determination of tissue lesions and bioassay techniques, which were aimed to compare them and determine pathogenesis.Methods: A total of 120 one-year-old female quails (Coturnix coturnix japonica) were divided into oral infection, parenteral infection, and control groups. The oral group was infected with 0.5 ml inoculum suspension containing 106 tachyzoites of Toxoplasma gondii, whereas the control group was administered 0.5 ml of saline. The parenteral group was further divided into the following four subgroups: intraperitoneal, intramuscular, intravenous, and cloacal. The quails of the parenteral group were also divided into two groups and one by control group within itself for the 105 and 104 doses of the tachyzoite inoculums.Results: Because of acute toxoplasmosis, death occurred in a quail that as intramuscularly infected with 105 tachyzoites; the quail exhibited neurological clinical symptoms such as torticollis, ataxia, and tremor. In histopathologic examination, T. gondii tissue cysts were detected in infected quails that were intramuscularly infected with 105 tachyzoites. Mouse trials were conducted using tissues of seropositive quails and isolated from peritoneal fluids infected mice. By Sabin-Feldman dye test and indirect hemagglutination test, seropositivity was observed in quails infected with 105 and 104 tachyzoites. Conclusion: Similar studies and subclinical cases, which may overlooked was concluded for diagnosis of toxoplasmosis with useful bioassay applications and serological tests.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleJapon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japónica) Deneysel Toksoplazmozisen_US
dc.title.alternativeExperimental Toxoplasmosis in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record