Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBoz, Dursun
dc.contributor.authorDuran, Cengiz
dc.contributor.authorBehdioğlu, Sema
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:17Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE56TTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2143
dc.description.abstractDeğişimin hızı ve rekabet ile baş edebilmek için işletmeler çeşitli usuller ile buna cevap aramaktadırlar. Bu cevaplardan biri de çalışanlardır. Çalışanların iş gereklerinde yazılmayan, beklenenin ötesinde gönüllü faaliyetleriy le desteği buna bir cevaptır. Bu faaliyetlere işletme içindeki uygulamaların yeni bilgi ve teknoloji ile değer yaratacak çıktılara dönüştürülmesi ise diğer bir cevaptır. Küreselleşme, yoğun rekabet ve değişimin baskısı altındaki işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamalarında kalite bir b aşka cevap niteliği taşımaktadır. İşletmeler fırsatlar ve tehditler içeren rekabete karşı kaliteyle cevap verebilirler. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde müşteri tatminini önceleyen, kalite li mal/hizmet sunan, sürekli iyileştirme yapan, tedarikçiden tüket iciye kadar uzanan zincirdeki süreçleri yöneten işletmeler rekabet avantajı elde edeceklerdir. TKY uygulamaları bu avantajların elde edilebilmesine yönelik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı katılımcıla rın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Yenilikçilik ile Toplam Kalite Yönetimi uygulaması algılamalarının ilişkisini tespit etmektir. Araştırma kapsamında TR33 Zafer Kalkınma Ajansı bölgesindeki 4 ilden 24 özel işletmedeki 397 beyaz ve mavi yakalı çalışandan veri seti oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Yenilikçiliğ in Toplam Kalit e Yönetimi uygulamaları üzerinde pozitif ve anlamlı ilişkileri tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractTo cope with the pace of change and competition, businesses are seeking answers through a variety of procedures. One of those answers is the employees. It is a response to volunteer activities that are not written to the job requirements of the employees and beyond the expectations. This is another way of transforming applications within the enterprise into output that will create value with new information and technology. Quality is another answer quality as globalization, intense competition and the sustainability of enterprises under the pressure of change. Businesses can respond to qualifications that include opportunities and threats. Businesses that prioritize customer satisfaction, provide quality goods / services, continuously improve, and manage the processes of the chain extending to the supplier are going to gain competitive advantage in the sectors in which they operate. TQM applications form the basis for efforts to achieve these advantages. The aim of this study was to determine the relationship between the participants' perception of Organizational Citizenship Behavior and Organizational Innovation and Total Quality Management. Within the scope of the research, a data set was formed from 397 white and blue-collar employees in 24 private enterprises from 4 provinces in TR33 Zafer Development Agency. As a result of the study, positive and meaningful relationships between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Innovation on Total Quality Management applications were determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıen_us
dc.subjectÖrgütsel Yenilikçiliken_us
dc.subjectToplam Kalite Yönetimen_us
dc.subjectOrganizational Citizenship Behavioren_us
dc.subjectOrganizational Innovationen_us
dc.subjectTotal Quality Managementen_us
dc.titleÖrgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel yenilikçiliğin toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of organizational citizenship behavior and organizational innovations on total quality management practicesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue58en_US
dc.identifier.startpage160en_US
dc.identifier.endpage184en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record