Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBircan, Hasan
dc.contributor.authorBattal, Osman
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:18Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreU9EVTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2145
dc.description.abstractBor mineralleri, Türkiye’nin ihraç ettiği en önemli endüstriyel hammaddelerinden biridir. Ülkemiz, gerek bor minerallerinin sahip olduğu rezerv büyüklüğü, niteliği ve çeşitliliği açısından, gerekse işletme maliyeti ve tenör avantajları ile dünyada birinci sırada bulunmaktadır. Bu çalışmada borik asit numunelerinin yüzey nemi 2,45 GHz mikrodalga kaynak ile incelenmiştir. Deneyler 10g kütleli ve 120, 350, 460, 600, 700 W mikrodalga güçlerinde gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga kullanarak borik asit numunesinin belli bir andaki nem içereğinin belirlemek amacıyla Page, Difüzyon yaklaşımı, Verma, Midilli ve Küçük, Henderson ve Pabis, İki Terimli Üstel modelleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Deneysel verilerden nem içeriği ile kurutma süresi arasında bir ilişki elde etmek amacıyla Page, Difüzyon Yaklaşımı, Verma, Midilli ve Küçük, Henderson ve Pabis, İki Terimli Üstel olmak üzere istatistiksel olarak toplam altı model kıyaslanmıştır. Belirme katsayısı (r2), standart tahmin hatası (SEE), kalanlarının karalerinin toplamı (RSS), ki kare ( ?2 ) ve ortalama karesel hata (RMSE) değerlerine göre en uygun kurutma modeli Midilli ve Küçük model eşitliği bulunmuştur. Midilli ve Küçük modeli ile farklı çalışma modellerine ait özel k, a, b ve m katsayıları elde edilmiştir. Modelleme yeterliliği 0,9661 ile 0,9999 arasında değişmiştir. Bu mikrodalga kurutma prosesi borik asit kristallerinin bozunmasına ve parçalanmasına yol açmamaktadır. Borik asit numenelerinde bulunan kaba nemin ithalat, ihracat ve ürün tesliminde sorun olmamaması için mikrodalga ile kurutulması önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractBoron minerals are one of the most important industrial raw materials exported by Turkey. In terms of the size of the reserves of boron minerals quality, operating cost and diversity of the boron minerals Turkey ranks the first in the world. Surface moisture of boric acid samples were examined in this study with 2.45 GHz microwave source. Experiments were carried out 10g sample mass at 120, 350, 460, 600 and 700 W microwave power. In order to determine the time of a particular card contents of boric acid sample using a microwave moisture Page, Diffusion Approximation, Verma, Midilli and Kucuk, Henderson and Pabis, Two Term Exponential models were compared with each other. The moisture content using the experimental data in order to provide a relationship between drying time, a total of four models, Page, Diffusion Approach, Verma including a Midilli and Kucuk were compared statistically. Regression coefficient (r2), standard error of estimate (SEE), residual sum of squares (RSS), chi-square ( ?2 ) and root mean square error (RMSE) optimal drying model based on the values of Midilli and Kucuk model equation parameters were found. The special coefficients m, a, b and k were obtained belonging to Midilli and Kucuk model and other different models. Regression coefficient ranged from 0.9661 to 0.9999. This microwave drying process does not lead to decomposition and disintegration of crystaline molecules. It was recommended that rough moisture present in boric acid was dried with microwave to avoid problems in import-export and delivering of the products.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOkyanusen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectKristalografien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectTeori ve Metotlaren_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectNükleer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectSibernitiken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMakineen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectMeteoroloji ve Atmosferik Bilimleren_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectAstronomi ve Astrofiziken_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectOtomasyon ve Kontrol Sistemlerien_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDonanım ve Mimarien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectDenizen_US
dc.subjectElektrokimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectPetrolen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectÖzellik ve Testen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectElektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectPolimer Bilimien_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectMekaniken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectOptiken_US
dc.subjectMühendislİKen_US
dc.subjectBiyotıpen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectHava ve Uzayen_US
dc.subjectBorik Asiten_us
dc.subjectMikrodalga Enerjien_us
dc.subjectNemen_us
dc.subjectKurutma modellerien_us
dc.subjectMidilli ve Küçüken_us
dc.titleBorik Asitin yüzey neminin mikrodalga ile kurutulmasıen_US
dc.title.alternativeMicrowave drying of surface Moisture of Boric Aciden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record