Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOrhan, Ayşe
dc.contributor.authorDemirbilek, Mehmet
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:33Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1016-9164
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnd01USTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2191
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.25288/tjb.358171
dc.description.abstractKapadokya Bölgesinde, Nevşehir'in kuzeyinde yüzeyleyen Bayramhacı, İdişdağı, Göynük, Karadağ, Yeşilöz, Akçataş plütonik ve/veya subvolkanik kayaçları ve güneyinde yüzeyleyen Acıgöl Plütonik kayaçları Orta Anadolu Granitoyidleri içerisinde yer alır. Nevşehir'in güneyinde yüzeyleyen Acıgöl plütonu monzogranit bileşimine sahip olup az oranda mafik mikrogranüler anklav (MME) ve iri-K.feldispat megakristalleri içermektedir. Kuzeyde yüzeyleyen magmatik kayaçlar ise monzogranit - kuvars monzonit / monzodiyorit - monzonit - fonolitik tefrit / tefritik fonolit arasında değişen farklı bileşimli kayaçlardan oluşmaktadır. Kuvars monzonit / monzodiyorit bileşimli kayaçlar sık sık MME ve iri-K.feldispat megakristalleri içermektedir. Monzonit bileşimli kayaçlar ise iri-K.feldispat veya lösit içeren porfirik dokulu subvolkanik kayaçlar ile dokanak halindedir.Bölgedeki monzogranitik kayaçlar subalkalen, yüksek-K ve kalk-alkalen karakterli ve I-tipi löko-granit özelliğindedir. Kuvars monzonit, monzonit / monzodiyorit bileşimli kayaçlar subalkalen, yüksek-K ile kalk-alkalen ile şoşonitik arasında değişen ve I-tipi magma karakteri sunmaktadır. Monzonit ve fonolitik tefrit / tefritik fonolit bileşimli kayaçlar ise alkalen ve şoşonitik karakteri ile A-tipi magma karakteri sunmaktadır. Farklı bileşime sahip magmatik kayaçların iz element bollukları da farklılık sunar. Hafif nadir toprak element (HNTE) zenginleşme oranları monzogranit ((La/Yb)n = 4.58 - 12.11) bileşimli kayaçlardan kuvars monzonit / monzodiyorit ((La/Yb)n = 12.06 - 33.78) ve monzonit ve fonolitik tefrit / tefritik fonolit bileşimli ((La/Yb)n = 23.29 - 82.17) kayaçlara doğru artma eğilimindedir. Okyanus sırtı granitlere göre normalize edilmiş element diyagramlarında, bütün magmatik kayaçlar büyük iyon çaplı litofil elementlerce (LILE: K, Rb, Ba) kalıcılığı yüksek elementlere göre (HFSE: Ta, Nb, Hf, Zr, Y) zenginleşme eğilimi ile magmanın yitim zonu ve/veya çarpışma ile ilişkili tektonik yerleşimden türediğine işaret eder. Alkalen magmatik kayaçlar kalk-alkali magmatik kayaçlara göre belirgin LIL (K, Rb, Ba, Th) ve HFS (Ta, Nb, Ce ve Zr) zenginleşmiş yönelim sunar. Kapadokya Bölgesindeki petrografik ve tüm kayaç jeokimya sonuçları bütün magmatik kayaçların yitim magmatizması ile geliştiğine ve A-tipi plütona doğru alt kıta kabuğu ve litosferik manto katkısının arttığına işaret etmektediren_US
dc.description.abstractIn the Cappadocia region, the Bayramhacı, İdişdağı, Göynük, Karadağ, Yeşilöz, Akçataş plutonic and/or subvolcanic rocks exposing in the northern part of the Nevşehir province and Acıgöl plutonic rocks cropping out at the south are included to the Central Anatolian Granitoids. The Akçataş pluton, exposing at the south of Nevşehir, has monzogranite composition and rarely contain mafic microgranular enclave (MME) and K.feldspar megacrysts. Magmatic rocks in the northern section have quite different compositions varying from monzogranite to quartz monzonit / monzodiorite - monzonite - phonolitic tephrite / tephritic phonolite. Quartz monzonitic / monzodioritic rocks dominantly contain MME and large K.feldspar megacrysts. Monzonitic rocks are in contact with the porphyritic subvolcanic rocks which contain K-feldspar or leucite megacrysts.The monzogranitic rocks in the region are of subalkaline, high-K series calc-alkaline character and I-type leucogranite. Quartz monzonite, monzonite / monzodioritic rocks show compositions of subalkaline, high-K calc-alkaline to shoshonitic with I-type melt character. Monzonitic and phonolitic tephrite / tephritic phonolite rocks exhibit yield A-type melt characteristics with alkaline and shoshonitic composition. Magmatic rocks with different compositions present different trace element abundance. Light rare element (LREE) enrichment ratios tend to increase from monzogranite ((La/Yb)n = 4.58 – 12.11) to quartz monzonite / monzodiorite ((La/Yb)n = 12.06 – 33.78) and monzonite and phonolitic tephrite / tephritic phonolite rocks ((La/Yb)n = 23.29 – 82.17). In Ocean ridge granite normalized element diagrams, all magmatic rocks show large ion lithophile elements (LILE: K, Rb, Ba) enrichment with respect to high field strength elements (HFSE: Ta, Nb, Hf, Zr, Y) indicating that they were formed in a subduction zone and/or collisional tectonic setting. However, alkaline magmatic rocks are represented by significant LIL (K, Rb, Ba, Th) and HFS (Ta, Nb, Ce and Zr) enrichment compared to calc-alkaline magmatic rocks. The petrographic and wholerock chemistry data from the Cappadocia Region indicate that studied magmatic rocks were formed by subductionzone magmatism and the contribution from subcontinental lithospheric mantle is much noticeable for the A-type plutonsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKapadokya Plütonik Kayaçlarıen_us
dc.subjectOrta Anadoluen_us
dc.subjectJeokimyaen_us
dc.subjectPetrografien_us
dc.subjectCappadocia Plutonic Rocksen_us
dc.subjectCentral Anatoliaen_us
dc.subjectGeochemistryen_us
dc.subjectPetrographyen_us
dc.titleKapadokya Bölgesi (Nevşehir, Orta Anadolu) Kalk-Alkalen ve Alkalen Plütonik/ Subvolkanik kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal özelliklerien_US
dc.title.alternativePetrographic and Geochemical Features of Calc-Alkaline and Alkaline Plutonic/Subvolcanic Rocks in the Cappadocia Region (Nevşehir, Central Anatolia)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Jeoloji Bültenien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-8103-5376en_us
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0974-5768en_us
dc.identifier.volume61en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record