Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzden, Döndü Özdemir
dc.contributor.authorTayşi, Esra Karakuş
dc.contributor.authorŞahin, Handan Kılıç
dc.contributor.authorKaya, Sevinç Demir
dc.contributor.authorBayram, Fatma Özge
dc.date.accessioned2019-12-24T17:10:33Z
dc.date.available2019-12-24T17:10:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14928
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBeU9URTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2683
dc.description.abstractBu araştırmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerineyönelik yeterlik algıları ile bu algıların cinsiyet, program, sınıf düzeyi,akademik başarı ve aile gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıkgösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Betimsel taramamodelinin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını 2016–2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Dumlupınar Üniversitesi Eğitim FakültesiSosyal Bilgiler, Sınıf, Türkçe, Fen Bilgisi, Okul Öncesi Öğretmenliğiprogramlarında öğrenim gören 1086 öğretmen adayı oluşturmuştur.Veriler Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2006) tarafından geliştirilen“Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Ölçeği”aracılığıyla toplanmıştır. Analiz için frekans, yüzde, aritmetik ortalamave gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucundaöğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yüksek yeterlikalgısına sahip olduğu belirlenmiştir. Sadece yaşam ve kariyer becerilerialt boyutunda kadın öğretmen adayları lehine, üçüncü ve ikinci sınıflararasında üçüncü sınıflar lehine ve akademik başarı düzeyi yükseköğretmen adayları lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca OkulÖncesi öğretmen adaylarının genel olarak daha yüksek puanlara sahipolduğu ve ailesinin gelir düzeyi yüksek olan öğretmen adaylarının 21.yüzyıl yeterlik algılarına yönelik toplam puanları ile “öğrenme ve kariyerbecerileri” ile “bilgi, medya ve teknoloji becerileri” ne yönelikpuanlarının anlamlı biçimde daha yüksek olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe current study aimed to determine whether the pre-serviceteachers’ perceived efficacy beliefs towards the 21 st Century skills varysignificantly depending on the variables of gender, department, gradelevel, academic achievement and family income. The participants of thecurrent study employing the survey model are 1086 students attendingthe Social Studies, Primary School, Turkish, Primary School Scienceand Pre-school Teacher Education Departments in the EducationFaculty of Dumlupınar University in the spring term of 2016-2017academic year. The data were collected by using “21st Century Skillsand Competences Scale Directed at Teaching Candidates” developed byAnagün, Atalay, Kılıç and Yaşar (2006). For analysis, frequencies,percentages and arithmetic means were calculated and for the between-groups comparisons, the independent samples t-test and one-wayvariance analysis (ANOVA) were used. At the end of the study, it wasfound that the pre-service teachers’ self-efficacy perceptions of the 21 stcentury skills are high. Only in the sub-dimension of learning andcareer skills, significant differences were found in favor of the femalestudents in terms of gender variable, in favor of the second yearstudents when compared to the third-year students and in favor of thestudents whose academic achievement is higher. Moreover, in generalthe students of the department of pre-school teacher education werefound to have higher scores and the students whose family incomes arerelatively higher were found to have significantly higher total scores forthe self-efficacy perception of the 21 st century skills and to havesignificantly higher scores for the sub-dimensions of learning andcareer skills and information, media and technology skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.14928en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject21. Yüzyıl Becerilerien_us
dc.subjectYeterlik Algısıen_us
dc.subjectÖğretmen Adayıen_us
dc.titleÖğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: Kütahya örneğien_US
dc.title.alternativePre-servıce teachers’ perceıved effıcacy belıefs towards the 21 st century skılls: The case of Kütahyaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage1163en_US
dc.identifier.endpage1184en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.cont.department-tempKütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye;Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye;Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye;Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye;Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record