Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarı, İbrahim
dc.contributor.authorKartal, Fatih
dc.date.accessioned2019-12-24T17:13:26Z
dc.date.available2019-12-24T17:13:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.017
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNU1EUTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/3003
dc.description.abstractBu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını çeşitlideğişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknolojikullanımına yönelik tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesiamacıyla tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu 258 (125’i kadın, 133’ü erkek) sosyal bilgileröğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Teknoloji Tutum Ölçeği” ve “BireyselYenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. “Teknoloji Tutum Ölçeği”, “Teknolojik Araçlarin Eğitim Alaninda KullanilmamaDurumu”, “Teknolojik Araçların Eğitim Alanında Kullanılma Durumu”, “Teknolojinin Eğitim Yaşamına Etkileri”,“Teknolojik Araçların Kullanımının Öğretilmesi” ve “Teknolojik Araçların Değerlendirilmesi” ni içeren 5 boyuttanoluşmaktadır. Ölçeğin geneline ait cronbach alpha kat sayısı .87’dir. “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”, “Yenilikçi”,“Öncü”, “Sorgulayıcı”, “Kuşkucu” ve “Gelenekçi” olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geneline aitcronbach alpha kat sayısı ise .82’dir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesinde, bağımsızörneklemler için t-Testi, Kruskal Wallis H Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson korelasyon analizi ve çokluhiyerarşik regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenadaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeylerine göre farklılaştığıbelirlenmiştir. Buna göre, bireysel olarak daha yenilikçi olan sosyal bilgiler öğretmen adayları, teknolojikullanımına yönelik daha olumlu tutuma sahiptir. Aynı zamanda, teknolojiye yönelik tutumların sınıf düzeyinegöre farklılaştığı belirlenmiştir. Üst sınıflardaki öğrenciler birinci sınıflara göre daha olumlu tutuma sahiptir.en_US
dc.description.abstractIn this research, it was aimed to examine the attitudes of preservice social studies teachers towards the use oftechnology in education in terms of various variables. The research was carried out in the screening model so asto examine the preservice social studies teachers' attitudes toward technology use in terms of individualinnovativeness levels and some variables. The working group consisted of 258 (125 female, 133 male) preservicesocial studies teachers. In the research, "Technology Attitude Scale" and "Individual Innovativeness Scale" wereused as data collection tools. It was made up of 5 dimensions that were "Technology Attitude Scale", "Non-Use ofTechnological Tools in the field of Education", "Use of Technological Tools in the field of Education", "The Effects ofTechnology on Education Life", "Teaching the Use of Technological Tools" and "The Evaluation of Technological Tools".The overall Cronbach Alpha coefficient of the scale was .87. The "Individual Innovativeness Scale" was made upof 5 dimensions that were "Innovative", "Pioneer", "Interrogator", "Sceptic" and "Traditionalist". The overallCronbach Alpha coefficient of the scale was .82. In the scope of the study, t-Test, Kruskal Wallis H Test, OneWay-Variance Analysis, Pearson Correlation analysis and multiple hierarchical regression analysis techniqueswere used for independent samples in the analysis of collected data. As a result of the research, it wasdetermined that the preservice social studies teachers’ attitudes towards technology use in education differeddepending on their individual innovativeness levels. According to this, individually more innovative preservicesocial studies teachers have a more positive attitude towards using technology. Also, it was determined that theattitudes towards technology differed depending on their grade (academic) levels. The students in the highergrade levels have a more positive attitude than the freshman students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.29299/kefad.2018.19.02.017en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectBireysel Yenilikçiliken_us
dc.subjectEğitimen_us
dc.subjectTeknolojien_us
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretmen Adayıen_us
dc.titleSosyal Bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining preservice Social Studies teachers' attitudes towards technology use in terms of ındividual ınnovativeness levels and some variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentDumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1673en_US
dc.identifier.endpage1689en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.cont.department-tempDumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye;Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record