Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCımbız, Ali
dc.contributor.authorUzgören, Nevin
dc.contributor.authorAras, Özgen
dc.contributor.authorÖztürk, Sultan
dc.contributor.authorElem, Emel
dc.contributor.authorAksoy, Cihan Caner
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:23Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:23Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-8757*
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpnNE56QXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/683
dc.description.abstractAmaç: Çalışmanın amacı, bireylerde günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen kas iskelet sistemi kaynaklı ağrıya etki eden önemli risk faktörlerini belirlemekti. Gereç ve yöntem: Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde rasgele 2852 olguya 15 sorudan oluşan anket uygulandı. Nörolojik ve kanser kökenli tanıları olan ve cerrahi geçirmiş olan bireyler çalışmaya alınmadı. Elde edilen verilere lojistik regresyon analizi uygulanarak ağrı üzerine etkili risk faktörleri belirlenmeye çalışıldı. Sonuçlar: Cinsiyet (erkek olmanın kadın olmaya göre), uyku süresinin, mutluluk hissinin ağrı şikayeti olasılığını azaltıcı, meslek (herhangi bir işte çalışıyor olmanın çalışmamaya göre), yaş, vücut kütle indeksi, stresli olma hissinin, ağrı şikayeti üzerinde artırıcı etkiye sahip en önemli risk faktörleri olduğu belirlendi (p<0.05). Yaştaki bir birimlik artışın ağrı oluşma riskini % 3.2 oranında artırdığı ve vücut kütle indeksi değişkenindeki bir birimlik artışın ağrı riskini % 4.1 oranında artırdığı saptandı (p<0.05). Tartışma: Bu pilot çalışmada en az sayıda anket sorusu ile ağrı üzerinde etkili risk faktörleri saptanmaya çalışıldı ve bir olasılık tahmini oluşturuldu. İleride yapılacak çalışmalar ile anketin kapsamının geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği konuları araştırılmalıdır. Bu çalışmalar sonucunda, toplumdaki sağlıklı bireyler ve kliniklerdeki hastaların risk faktörleri açısından anketler ile incelenmesi ve olguların bireysel olarak eğitilmeleri mümkün olabilir görüşüne varıldı.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of the study was to determine the important risk factors that influence musculoskeletal pain which negatively affects daily living. Material and Methods: An inquiry which consisted of 15 questions was applied to randomly chosen 2852 subjects living in different geographic regions of Turkey. Patients with neurological disorders, cancer, and surgery history were not included in the study. With logistic regression analysis, the risk factors that influence pain were determined. Results: Gender (being male as compared to female), sleep duration, happiness were the most important factors that decreased pain complaint possibility. Career (workers as compared to nonworkers), age, body mass index, and stress were the most important factors that increased pain complaint possibility (p&lt;0.05). With one unit increase in age and body mass index, pain risk increased 3.2% and 4.1% respectively (p&lt;0.05). Conclusion: This pilot study aimed, to determine the risk factors that influence pain with an inquiry using the lowest number of questions and to make possibility estimation. There is need for improving the scope of the inquiry and discussing reliability, validity issues with further studies. As a result of these studies, individuals in the society and the patients in the clinics can be examined with inquiries for the risk factors and individual education of each subject can be possible.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectRegresyon Analizien_US
dc.subjectBahis Oranıen_US
dc.subjectRisk Faktörlerien_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectRegression Analysisen_US
dc.subjectOdds Ratioen_US
dc.subjectRisk Factorsen_US
dc.titleKas iskelet sisteminde ağrıya ait risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi: pilot çalışmaen_US
dc.title.alternativeDetermination of musculoskeletal pain risk factors using logistic regression analysis: a pilot studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFizyoterapi Rehabilitasyonen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record