Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUzgören, Nevin
dc.contributor.authorCeylan, Gülçin
dc.contributor.authorUzgören, Ergin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:26Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpZNE56VTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/704
dc.description.abstractKredi kartının bir ödeme ve tüketici kredisi aracı olarak kullanılması dünya genelinde ve Türkiye’de sürekli artmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kredi kartı ile yapılan harcamalara etki eden faktörlerin analiz edilmesi amaçlanmış ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen model, iktisadi ve istatistikî beklentilere uygun sonuç vermiştir. Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde yaşanan krizlerin kredi kartı kullanım cirosunun azalmasında önemli derecede rol oynadığı görülmüştür. Diğer yandan kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın, pos sayısının, kredi kartı sayısının ve enflasyon oranının ise kredi kartı kullanım cirosunu artış yönünde etkilediği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe usage of credit cards as a mean for payment and consumer credits is consistently increasing worldwide and Turkey. In this study, analyzing the factors that affect the expenditures by credit cards is aimed and multiple regression analysis is applied. The model which is gained through this analysis has shaved appropriate results for economic and statistical expectations. It has been realized that, the crisis in November 2000 and February 2001 in Turkey had an important role in the decrease of credit card usage giro. On the other hand, it has been concluded that the gross national product per capita, the number of pos machines and credit cards and the inflation rate increased the card usage giro.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKredi Kartıen_US
dc.subjectBirim Kök Testien_US
dc.subjectRegresyon Analizien_US
dc.subjectCredit Carden_US
dc.subjectUnit Root Testen_US
dc.subjectRegression Analysisen_US
dc.titleTürkiye'de Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Model Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA Model Study Based on Setting the Factors Affecting the Credit Card Usage in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage247en_US
dc.identifier.endpage256en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record