Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzel, Ali
dc.contributor.authorBaşoğlu, Mustafa
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:26Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1303-2429
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RrMU16RXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/706
dc.description.abstractBu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adayları ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin coğrafya derslerine yönelik görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 78 öğretmen adayı öğrenci ve Kütahya il merkezinde MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 37 sosyal Bilgiler öğretmenidir. Veri toplama aracında öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin coğrafya derslerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla beşli likert tipine göre hazırlanmış on soru bulunmaktadır. Veriler, Mart 2007’de toplanmış ve verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Sonuç olarak, hem sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hem de sosyal bilgiler öğretmenlerinin coğrafyaya yönelik görüşlerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mezuniyet değişkenine göre ise öğretmenlerin coğrafyaya yönelik görüşlerinde bazı sorularda coğrafya mezunları lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer sonuçlar araştırmada detaylı olarak açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study tried to determine the opinions of teachers and would-be-teachers of social sciences about geography courses. The sampling of the study was composed of 78 would-be-teachers at Dumlupinar University, Education Faculty, Primary School Education Department, the Chair of Social Science Teaching and 37 teachers of social sciences working at state schools of Ministry of Education (MEB) in the city centre of Kütahya. Data gathering was carried out through 10 questions prepared according to Likert scale of five in order to determine the opinions of teachers and would-be-teachers of social sciences about geography courses. The data were gathered in March 2007 and their analysis was done with the SPSS program. As a result, no significant difference could be found in the opinions of both teachers and would-be-teachers of social sciences about geography courses according to the variance of gender. However, according to the variance of graduation of the teachers, a significant difference was found in the opinions of the teachers in some questions in favour of geography graduates. The other results were explained in details in the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarıen_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretmenlerien_US
dc.subjectCoğrafya Derslerine Yönelik Görüşleren_US
dc.subjectWould-Be-Teachers Of Social Sciencesen_US
dc.subjectTeachers Of Social Sciencesen_US
dc.subjectOpinions About Geography Coursesen_US
dc.titleSosyal Bilgiler Öğretmen Adayları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Dersleriyle İlgili Görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe Opinions Of Would-Be-Teachers And Teachers Of Social Sciences About Geography Coursesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Coğrafya Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage238en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record