Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGöçmez, Hasan
dc.contributor.authorAda, Fatih
dc.date.accessioned2019-12-27T10:48:56Z
dc.date.available2019-12-27T10:48:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/7891
dc.description.abstractTitanyum dioksit gıda, kozmetik, kâğıt sanayi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; aynı zamanda iyi bir fotokatalik özelliğe sahip titanyum dioksitin, nano boyut tozunun solüsyon haline getirildikten sonra, ultraviyole ışık altında tavşan kulağında bulunan marjinal vene etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesidir. Bu çalışma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji yüksek lisans tezi olarak 11.10.2016 tarih ve 10127589 referans numarası ile Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi kaydı ile yapılmıştır. Çalışmaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etki Kurulu'nun 01.06.2017 tarih ve 65202830-050.04.04-62 sayılı etik kurul kararı sonrasında başlanmıştır. Çalışmada toplam 4 grup tavşan kullanılmıştır. Birinci grup kontrol grubu, ikinci grup yalnızca %20'lik nano TiO2 uygulanan grup, üçüncü grup yalnızca UV ışık uygulanan grup ve dördüncü grup nano TiO2 ve UV ışık eş zamanlı uygulanan grup olarak çalışma yapıldı. Çalışmada kullanılan nano TiO2 %20'lik sulu çözelti ve UV ışık 368 nm dalga boyunda idi. Çalışmada tavşanlar UV ışığa günde 12 saat maruz bırakıldı. Nano TiO2 çözeltisi ise 0,2 cc cilt üzerine uygulandı. Çalışmaya toplam 14 gün devam edildi ve 15. gün kulak marjinal veninden örnekler alındı. Alınan örnekler Hematoksilen-Eozin boyası ile boyanarak inflamasyon (yangı) yönünden değerlendirildi. Tavşanlardan alınan kulak doku örnekleri %10'luk tamponlu formalin solüsyonuna alındı. Alınan örnekler daha sonra rutin takip işlemlerinden geçirilerek parafin bloklara gömüldü. Bloklardan alınan 5 μm'lik kesitler histopatolojik değişiklikler yönünden Hematoksilen-Eozin ile boyanarak incelendi. Işık mikroskobunda incelenen kesitler kronik yangı yönünde semikantitatif olarak yok (-), hafif (+), orta (++) ve şiddetli (+++) olarak değerlendirildi. Kontrol ve TiO2 gruplarındaki tavşanların kulak dokuları normal histolojik görünümdeydi. Yalnızca UV ışık uygulanan grupta perivasküler alanlarda ve kıl foliküllerininetrafında mononükleer hücrelerden oluşan şiddetli düzeyde bir kronik yangının şekillendiği görüldü. Tespit edilen bu bulguların UV- nano TiO2 grubunda ise hafiflediği belirlendi. Nano TiO2 grubunda perivaskülerinflamasyon istatistikî olarak en az olarak saptandı. Nano TiO2 grubunda perivasküler kronik yangı elemanlarının azlığı üç teori ile açıklanabilir; birincisi UV ışığa karşı TiO2' ninfotokatalitik aktivasyonu sonucu UV ışığın zararlı etkilerinin önüne geçilmiş olması, ikincisi makroskobik olarak gerileyen ve yer yer yok olan ve histolojik olarak preparatlarda görünmeyen küçük venözkolleratal yapıların gerilemesi sonucu perivasküler alana mononükleer hücrelerin gelişinin azalması, üçüncüsü ise her iki teorinin kombinasyonudur. Ancak sayılan teorilerin açıklanması için daha ileri çalışmalar olan; genetik, sitogenetik, biyokimya, histokimya ve immünohistokimyasal çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractTitanium dioxide is widely used in many field ssuch as food, cosmetics, paper industry. The aim of this study is; histopathological examination of the effects of titanium dioxide solution on the marginal vein in rabbit ear under ultraviolet light. This study was carried out by theNational Thesis Center of Higher Education Council with the reference number 10127589 dated 11.10.2016 as the master thesis of Nanotechnology Institute of Science and Technology Institute of Kütahya Dumlupınar University. The study was started after the ethical committee decision of the Local Ethics Committee of Sivas Cumhuriyet University on 01.06.2017 and numbered 65202830-050.04.04-62. A total of 4 groups of rabbits were used in the study. The first Group was the control group, the second group was performed only 20% nano TiO2 group, the third group only UV light performed group and the fourth group nano TiO2 and UV light Group were performed simultaneously. Nano TiO2 20% aqueous solution and UV light were used at the wavelength of 368 nm in the study. In the study, rabbits were exposed to UV light for 12 hours per day. Nano TiO2 solution was performed 0.2 cc on rabbit ear skin. The study was continued for 14 days and samples were taken from ear marginal vein on the 15th day. The specimens were stained with Hematoxylin-Eosin stain and evaluated for inflammation. Ear tissue samples taken from rabbits were taken into 10% buffered formalin solution. The samples were then routed to paraffin blocks by routine follow-up procedures. Sections from the blocks were examined by staining with Hematoxylin-Eosin in terms of histopathological changes. The sections examined in the light microscope were evaluated semiquantitatively as: none (-), mild (+), moderate (++) and severe (+++) in terms of Chronic inflammation. The ear tissues of rabbits in control and TiO2 groups were in normal histological appearance. In the UV light only group, a severe Chronic inflammation formed of mononuclear cells around the hair follicles and perivascular areas was observed. These findings were found to be decreased in the UV-nano TiO2group. Perivascular inflammation in the Nano TiO2 group was the least statistically significant. The lack of perivascular Chronic inflammation in the group of TiO2 Nano-elements can be explained by three theories; firstly nano TiO2 was prevent the harmful effects of UV light as a result of photocatalytic activation, secondly the decrease of the arrival of mononuclearcells into the perivascular space as a result of the regression of small venous colleratal structures, which are macroscopically regressed and disappear in place and histologically do not appear in the preparations, the third is the combination of both theories. However, there are further studies to explain the theories mentioned; genetic, cytogenetic, biochemistry, histochemistry and immunohistochemical studies are needed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKütahya Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCilten_US
dc.subjectDamaren_US
dc.subjectDioksiten_US
dc.subjectHayvanen_US
dc.subjectHistolojiken_US
dc.subjectIşıken_US
dc.subjectModelen_US
dc.subjectNanoen_US
dc.subjectTavşanen_US
dc.subjectTio2en_US
dc.subjectTitanyumen_US
dc.subjectToplardamaren_US
dc.subjectUltraviyoleen_US
dc.subjectVenen_US
dc.subjectSkinen_US
dc.subjectVeinen_US
dc.subjectDermalen_US
dc.subjectDermisen_US
dc.subjectDioxideen_US
dc.subjectAnimalen_US
dc.subjectHistologicalen_US
dc.subjectLighten_US
dc.subjectRabbiten_US
dc.subjectTitaniumen_US
dc.subjectUltravioleten_US
dc.subjectVascularen_US
dc.subjectVenousen_US
dc.titleNano boyutlu titanyum dioksit (TİO2) tozlarının ultraviyole ışık altında yüzeyel venlere etkilerinin tavşan modelinde araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe investigation of nano sized titanium dioxide powder effectsmon superficial veins using ultraviolet light in a rabbit modelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGöçmez, Hasan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record