Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülnur Keçek
dc.contributor.authorVolkan Cinser
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:26:37Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:26:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RZME5qUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/793
dc.description.abstractSon yıllarda çok değişkenli istatistiksel analizlerin kullanımı hızla artmaktadır. Sosyal olaylardan ekonomik vakalara kadar hemen hemen her alanda araştırmacıların daha fazla çok değişkenli istatistik analizlerine başvurduğunu görmekteyiz. Konu bankacılık sektörüne indirgendiğinde, bankacılık sektöründe yer alan aktörlerin etkin ve verimli çalışmalarının ülke ekonomileri açısından büyük önem taşıması nedeniyle, 1960’lı yıllardan beri araştırmacıların çok değişkenli istatistik analizleri bu alanda kullanmaya başladığı görülmektedir. Bu çalışmada Türk bankacılık sistemi içerisinde yer alan ticaret bankaları evren olarak alınmış ve 2005 yılı mali tablolarından türetilen oranlar kullanılmıştır. Çalışmada önce mali oranlar dikkate alınarak benzer özellik gösteren bankaları gruplandırmak amacıyla çok değişkenli istatistik tekniklerinden kümeleme analizi kullanılmıştır. Daha sonra ise yapılan sınıflandırmanın başarısını ortaya koymak ve bu sınıflandırmada daha büyük öneme sahip değişkenleri açığa çıkarmak için kümeleme analizi verilerine çok değişkenli istatistik tekniklerden diskriminant analizi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan mali oranlar işletmenin o yıl çeşitli açılardan performansını ortaya koyduğundan, çalışmamız performans değerlendirmesi olarak da ele alınabilir.en_US
dc.description.abstractThe usage of multivariate statistical analyses has been increasing rapidly over the last years. We can see that almost in all fields, from social events to economical incidents, researchers apply for more multivariate statistical analyses. When you look through to the banking sector, because the actors taking place in the banking sector whose effective and prosperous workings carry the great importance in the respective of country economies, researchers have started to use multivariate statistical analyses in this field since 1960’s. In this research, commerce banks taking the place in the Turkish banking system had been taken as a universe and the financial ratios having been derived from the financial tables of the year 2005 had been used. On this research firstly cluster analysis which is a multivariate statistical technic for the purpose of grouping banks showing the similar characteristic as regarding to financial ratios. Then, in order to put down the success of classification which is occurred and to reveal variables which have the great importance in this analysis, discriminant analysis which is a multivariate statistical technic is applied to the data of cluster analysis. Our research can be dealt with as a performance assessment for the reason that the financial ratios that are used in the research have showed the performance of the various sides of the business administration at that year.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTürkiye'de Faaliyette Bulunan Ticaret Bankalarının Performanslarına Göre Sınıflandırılmasında Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi ve Bir Uygulama Denemesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the Variables Which are Effective in the Classification of the Commerce Banks Accordingto their Performances in Turkey and an Applied Sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage189en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record